ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ
ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 70. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13) а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Осечина бр. 060-1/2013


ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

–          до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту општине Осечина www.osecina.com , огласној табли Општинске управе Осечина и огласној табли Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

–       14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
  2. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

–          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

–          да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

–          да има најмање једно запослено лице;

–          да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које:

  • има  високо образовање
  • нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита
  • у периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца

–          да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

  • има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и
  • има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Општина осечина у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:

–          захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Општинске управе Осечина

–          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

–          пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе

–          извод из закона/општег акта  послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

–          радна биографија ментора на прописаном обрасцу Општинске управе Осечина;

Општинска управа Осечина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се Општинској управи Осечина, Карађорђева 78,Осечина, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у Општинској управи  Осечина или преузети са сајта www.osecina.com

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Општинска управа Осечина проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Општинска управа Осечина задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца.

Општинска управа Осечина задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом средствима .

Одлука о спровођењу програма стручне праксе

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 7  незапослених, доноси начелник Општинске управе Осечина.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општинска управа Осечина  и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Општинској управи  Осечина достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Општинска  управа Осечина и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

–          стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

–          оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

–          доставља Општинској управи  Осечина  извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

–          достави Општинској управи Осечина извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

–          организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

–          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

–          омогући Општинској управи Осечина контролу реализације уговорних обавеза и

–          обавести Општинску управу Осечина о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Општинској управи Осечина,  телефон: 014/451-158 или на сајту www.osecina.com

Образац захтева

 

Scroll To Top