ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој
Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

Mерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-32/2021
Број одлуке: 404-32/2021
Датум: 18.08.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543 ПИБ 101899368, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-32/2021, мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој, понуда бр. 109 од 16.08.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 06.08.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој бр. 404-32/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је мерење квалитета ваздуха у Осечини и Пецкој
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 291.666,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 2 понуђача:
1. Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљанова 9 и 9А, матични број 08112517, ПИБ 101708085
2. Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број
17272543, ПИБ 101899368
3. Подаци о одбијеним понудама
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 2 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач Завод за јавно здравље Ваљево понудио је цену у износу од 330.100,00 динара без ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а)
2. Понуђач Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад понудио је цену у износу од 495.000,00 динара без ПДВ-а;
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача : Завод за јавно здравље Ваљево, понуда бр.109 од 16.08.2021. године и предложила наручиоцу његов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.
7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, Величко Марковић и Жељко Андрић .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја бр.5, матични број 17272543 ПИБ 101899368 , понуда бр.109 од 16.08.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top