ВЕСТИ:
Почетна / КОНКУРСИ / КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“, број 103/15), члана 8. Одлуке о буџету општине Осечина за 2021. годину (“Општински службени гласник“, број 12/2020) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2021. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 12.08.2021. године доноси:

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА У 2021. ГОДИНИ

01. Предмет:

– избор корисника за доделу подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача, у оквиру реализације Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Осечина за 2021. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на подручју општине Осечина.

02. Програм мера:

– Мера обухвата доделу бесповратних средстава за купљену нову пољопривредну механизацију и опрему, у износу до 40 % односно до 200.000,00 динара (не рачунајући износ ПДВ-а), а за пољопривредна газдинства са маргиналних подручја (Скадар, Драгодол и Царина) у износу до 50 % односно до 300.000,00 динара (не рачунајући износ ПДВ-а) по једном регистрованом пољопривредном газдинству.

03. Услови:

Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пољопривредном производњом и испуњавају следеће услове:

• да је регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу у 2021. години;
• да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
• да је опрема и механизација купљена у периоду од 01.01.2021. године па до дана утрошка средстава планираних за ову врсту подстицаја;
• да се опрема и механизација не сме отуђити у периду од 3 године од дана купoвине;
• да се опрема и механизација налази и користи на газдинству подносиоца захтева;
• да је подносилац захтева измирио сва потраживања по основу пореског дуга према општинској управи Осечина;
• да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2021. години;
• Да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и рурални развој у протекле 3 године.

04. Потребна документација за учешће на конкурсу:

– потврда о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2021. години;
– фотокопија личне карте подносиоца захтева;
– готовински рачун за купљену опрему и механизацију који гласи на име подносиоца захтева;
– отпремница за купљену опрему и механизацију која гласи на име подносиоца захтева;
– доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава и извод, оверени од стране банке, а у случају када је извршено готовинско плаћање или плаћање картицом доставља се фискални исечак;
– гарантни лист ( за опрему и механизацију која подлежу издавању гарантног листа);
– фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства;
– потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
– изјаву носиоца/члана пољопривредног газдинства да није користио средства Републике Србије за исту намену у 2021-ој години.

05. Начин доделе субвенција:
Субвенција за куповину нове пољопривредне механизације и опреме, одобрава се сваком пољопривдедном газдинству које уредно поднесе пријаву на конкурс и испуни све услове предвиђене истим. Износ субвенице по једном пољопривредном газдинству биће познат након завршетка конкурса и обраде свих пристиглих пријава тј. након утврђивања укупног броја исправних пријава.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се узимати у разматрање.

Сви потребни обрасци могу се преузети у Општинској управи Осечина- Пољопривредној служби, II спрат, соба број 20, улица Карађорђева број 114.

Конкурс ће бити отворен до 30.09.2021. године.

Рок за подношење приговора је 7 (седам) дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли.

Текст Јавног конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе Осечина, у недељном листу Напред и на web страни општине Осечина www.osecina.com.

Општинско Веће општине Осечина,
Број: 060-31/2021, дана 12.08.2021. године

Општинско веће
Председник
Никола Томић с.р.

Scroll To Top