ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка грађевинског материјала
Набавка грађевинског материјала

Набавка грађевинског материјала

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-32/2017
Број одлуке: 404-32/2017
Датум: 07.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Марић комерц” д.о.о. Осечина, Браће Недић 47,  матични број -, ПИБ – у поступку јавне набавке набавка грађевинског материјала – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 28.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка грађевинског материјала бр. 404-32/2017,  а дана 28.11.2017. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-добра.

Предмет јавне набавке је набавка грађевинског материјала

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 450.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2  понуђача:

  1. СЗТР ”Зоран” Осечина, Карађорђева 116, матични број 55817499, ПИБ

103170901

  1. ”Марић комерц” д.о.о. Осечина, Браће Недић 47, матични број17210980, ПИБ 101598543

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач ”Марић комерц” д.о.о. Осечина, понудио је цену 316.024,00 дин. без ПДВ-а;
  2. Понуђач СЗТР ”Зоран” Осечина, понудио је цену 368.166,38 дин. без ПДВ-а;

 

  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда ”Марић комерц” д.о.о. Осечина и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ”Марић комерц” д.о.о. Осечина, матични број 17210980, ПИБ 101598543, понуда бр.119 од 06.12.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Драган Алексић

Scroll To Top