ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка рачунара и рачунарске опреме
Набавка рачунара и рачунарске опреме

Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-23/20167
Број одлуке: 404-23/2016
Датум: 10.06.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), Јеврејска бр.32, матични број 07024592, ПИБ 100001716, број 88 од 06.06.2016.године.

 Образложење

 Наручилац је дана 26.05.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-23/2016, за јавну набавку рачунара и рачунарске опреме, добра,  а дана 27.05.2016. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-добра.

Предмет јавне набавке је набавка рачунара и рачунарске опреме, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30230000 – рачунарска опрема

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 320.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

1.“ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), Јеврејска бр.32, матични број 07024592, ПИБ 100001716

 1. “Recit“ д.о.о. Београд, Јурија Гагарина бр.31а, матични број 20703539, ПИБ 106905625

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач “ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), понудио је цену 281.851,00 динара без ПДВ-а
 2. Понуђач “Recit“ д.о.о. Београд понудио је цену 349.950,00 динар без ПДВ-а
 3. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача “ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), заведена под бројем 88 и предложио наручиоцу његов избор.

 

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,председник, Милан Петровић члан и Драгана Спасојевић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

 1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

“ Информатика“ а.д. Београд (Стари град), Јеврејска бр.32, матични број 07024592, ПИБ 100001716.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић


На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина, www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-23/2016, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка : набавка рачунара и рачунарске опреме, услуге, ознака из општег речника јавне набавке:  30230000 – рачунарска опрема

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

 

 • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
 • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
 • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позив за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Општинске управе Осечина, односно 06.06.2016.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 06.06.2016. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 7,30 до 15,30 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

poziv-za-dostavljanje-ponuda (pdf)

poziv-za-dostavljanje-ponuda (word)

konkursna dokumentacija-2 (pdf)

konkursna dokumentacija-2 (word)

 

Исправка у конкурсној документацији

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број
:404- 23/2016
Датум:
27.05.2016.
О с е ч и н а

 

ПРЕДМЕТ: исправка грешке у

 конкурсној документацији

 

У конкурсној документацији у поступку јавне набавке мале вредности набавка рачунара и рачунарске опреме уочена је грешка на стр.15  у подтачки 5.20 достава захтева за заштиту, став 3. те се врши исправка исте тако да што се речи :“ текући рачун 840-742221843-57“ мењају речима “текући рачун 840-30678845-06“ а речи “на број 59-207“ се бришу.

 

Општинска управа Осечина
начелник
Милан Урошевић

 

 

Scroll To Top