ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-9/2017
Број одлуке: 404-9/2017
Датум: 21.07.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, Милована Глишића бр.56, матични број 20417099, ПИБ 105592947. СЗР Линија, Ваљево, ул. Обилазни пут бб, матични број 55569649, ПИБ 101900009 , Електроволт д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова бр.77, матични број 17019490, ПИБ 100068602, СЗР-СТР Симон Ваљево, Сењак бр.23, матични број 54720084, ПИБ100074631 и Френки аларм д.о.о. Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева бр.73/6, матични број 07626304, ПИБ 100070559, заједничка понуда бр.68 од 25.04.2017. године.

Образложење

Наручилац је дана 02.02.2017. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-9/2017, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини, радови , ознака из општег речника јавне набавке: 45262700- адаптација зграда, а дана 09.03.2017. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 6 (шест) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак, радови.

Предмет јавне набавке је извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ “Браћа Недић“ у Осечини.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 51.820.100,70 динара.

Одступања од плана набавке: Закључком Владе бр.351-9647/2016 од 11.10.2016. године усвојен је Извештај радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у сектору образовања, здравства и социјалне заштите, у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе бр.351-3817/2016)  којим је одобрен прелиминарни списак објеката јавне намене који ће финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима из средстава која ће бити обезбеђена из међународне развојне помоћи, финансијских и нефинансијских донација и кредита као и из буџета Републике Србије у складу са ликвидним могућностима буџета и буџета јединице локалне самоуправе.

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 6 (шест)  понуђача:

 1. Група понуђача : Samex Groupр д.о.о. Београд, ул.Александра Стамболијског бр.26, матични број 07483031, ПИБ 101184009, СЗР Samex gradnja Болеч, ул. 22. децембар бр.2 матични број 62157836, ПИБ 105586792 и TVI д.о.о. Београд ул.Стојана Матића бр.44/2, матични број 20663987, ПИБ 106707005
 2. Група понуђача: ГР Тетра Ваљево, ул. Војводе Мишића бр.66/15, матични број 55019703, ПИБ100078006, Термомонт д.о.о. Београд, Браће Недић бр.1, матични број 07729561, ПИБ 100290037 и Ватро-ас д.о.о. Ваљево, Попучке Ћатин пут бб, матични број 17618202, ПИБ 103642288
 3. Група понуђача: Модулор д.о.о. Београд, ул. Николаја Салтикова бр.61, матични број 06042902, ПИБ 100829676 и Тесла системи д.о.о. Београд, ул. Милентија Поповића бр.32а, амтични број 20194596, ПИБ 104593699
 4. Заједничка понуда: Гат д.о.о. Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр.30А, матични број 08311137, ПИБ 100447637 и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад, ул. Шумадијска 21, матични број 20554835, ПИБ 106206387
 5. Заједничка понуда: ГПД Key д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 29 б, матични број 07367236, ПИБ 100068813 и Техно Винча д.о.о. Београд, ул.Трговачка бр.88/8, матични број 17542702, ПИБ 1033164226
 6. Заједничка понуда: ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, Милована Глишића бр.56, матични број 20417099, ПИБ 105592947. СЗР Линија, Ваљево, ул. Обилазни пут бб, матични број 55569649, ПИБ 101900009 , Електроволт д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова бр.77, матични број 17019490, ПИБ 100068602, СЗР-СТР Симон Ваљево, Сењак бр.23, матични број 54720084, ПИБ100074631 и Френки аларм д.о.о. Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева бр.73/6, матични број 07626304, ПИБ 100070559

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 6.

 1. У понуди понуђача ГР Тетра Ваљево, Термомонт д.о.о. Београд и Ватро-ас д.о.о. Ваљево, уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 2. У понуди понуђача Samex Groupр д.о.о. Београд, СЗР Samex gradnja Болеч и TVI д.о.о. Београд уочена је рачунска грешка те је  у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 3. У понуди понуђача Модулор д.о.о. Београд и Тесла системи д.о.о. Београд, уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 4. У понуди понуђача ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.
 5. У понуди понуђача Гат д.о.о. Нови Сад и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад уочена је рачунска грешка те је у складу са чланом 93. став 4. тражена сагласност за исправку исте. Сагласност је достављена у складу са наведеним чланом.

Комисија за јавну набавку је, у складу са Решењем Републичке комисије за заштиту

права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године, својим захтевом за додатно објашњење тражила додатна објашњења као и банкарске гаранције за озбиљност понуде у складу са конкурсном документацијом, обзиром да је истим, због покренутог захтева за заштиту права, истекао рок важности.

Позахтеву за додатно објашњење бр.404-9/2017 од 13.07.2017. године додатна објашњења доставили су следећи понуђачи:

 1. ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд,
 2. ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, СЗР Линија Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљев и Френки аларм д.о.о. Ваљево
 3. Гат д.о.о. Нови Сад и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

– понуда понуђача Модулор д.о.о. Београд и Тесла системи д.о.о. Београд, лиценца бр.430 на име Петар И. Вујић је у реду али није достављена потврда инжењерске коморе и обзиром да је непотпуна није узета у разматрање.

– понуда понуђача ГР Тетра Ваљево, Термомонт д.о.о. Београд и Ватро-ас д.о.о. Ваљево јер је као један од доказа за доказивање  услова  кадровског капацитета доставио  уговор о делу закључен између ГР “Тетра“ Ракић Андрија предузетник и Ристивојевић Владана дипл.инжењера електротехнике, као одговорног извођача радова за електроинсталационе радове а исти по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр.4-00-734/2017 од 16.06.2017. године није у складу са чл.199. Закона о раду и обзиром да је непотпуна није узета у разматрање.

– понуда понуђача Samex Groupр д.о.о. Београд,  СЗР Samex gradnja Болеч и TVI д.о.о. Београд јер по захтеву за додатно објашњење бр.404-9/2011 од 13.07.2017. године није  у одређеном року  достављена тражена документација и  као таква није узета у разматрање .

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђачи – заједничка понуда: ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево,  СЗР Линија Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљев и Френки аларм д.о.о. Ваљево, понудили су  39.183.255,95 динара без ПДВ-а

2.Понуђачи – заједничка понуда: Гат д.о.о. Нови Сад и Axis građevinski biro д.о.о. Нови Сад,  понудили су 41.427.573,00 динара без ПДВ-а

3.Понуђачи – заједничка понуда :  ГПД Key д.о.о. Ваљево и Техно Винча д.о.о. Београд понудили су 42.235.580,95 динара без ПДВ-а

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево,  СЗР Линија, Ваљево,  Електроволт д.о.о. Ваљево, СЗР-СТР Симон Ваљево, и Френки аларм д.о.о. Ваљево,

заведена под бројем 68 и предложио наручиоцу његов избор.

 1. Подизвођач

Понуђачи ће радове  извршити  у складу са Споразумом о формирању конзорцијума

 1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавне набавке у саставу:Милан Урошевић заменик председника, Александар Граховац заменик члана Комисије и Величко Марковић члан Комисије.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, Милована Глишића бр.56, матични број 20417099, ПИБ 105592947. СЗР Линија, Ваљево, ул. Обилазни пут бб, матични број 55569649, ПИБ 101900009 , Електроволт д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова бр.77, матични број 17019490, ПИБ 100068602, СЗР-СТР Симон Ваљево, Сењак бр.23, матични број 54720084, ПИБ100074631 и Френки аларм д.о.о. Ваљево, Насеље Ослободиоци Ваљева бр.73/6, матични број 07626304, ПИБ 100070559, заједничка понуда бр.68 од 25.04.2017. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
Милан Урошевић

 

Scroll To Top