ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ – ПРОДУЖЕЊЕ РОКА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ – ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ОСЕЧИНИ – ПРОДУЖЕЊЕ РОКА

На основу чл.63.ст.5.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку наручиоца

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева 78

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(јавна набавка 404-11/2017)

1.Назив  и адреса интернет странице наручиоца: Општинска управа Осечина, Карађорђева  78, www.osecina.com

  1. Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

3.Врста поступка јавне набавке : отворени поступак

4.Продужење рока за подношење понуда

5.Предмет јавне набавке : Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700 – адаптација зграда;

6.Датум објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки :  15.06.2017.године.

7.Датум објављивања обавештења о продужењу рока на порталу јавних набавки: 20.07.2017.године.

8.Разлог за продужење рока : измене и допуне конкурсне докуметације

Време подношења понуда (нови рок)

Рок за подношење понуда   до 26.07.2017.године  до 9,00 часова.

9.Начин преузимања конкурсне документације : конкурсна документација се може преузети непосредно на адреси наручиоца, односно у електронској форми на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs  као и на интернет страници наручиоца www.osecina.com.

10.Начин подношења понуде: Понуђач је дужан да понуду поднесе до 26.07.2017.године до 9,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа Осечина, Карађорђева 78, Осечина са назнаком “Понуда за јавну набавку број 404-11/2017- Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини, радови,–НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач на полеђини коверте назначава назив, адресу, телефон и контакт особу, а на лицу коверте ставља заводни печат са бројем и датумом понуде.

11.Место, време и начин отварања понуде: јавно отварање понуда ће се обавити дана 26.07.2017. године са почетком у  10,00  часова у просторијама Општинске управе Осечина, Карађорђева 78 уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.

Представници понуђача достављају овлашћење за заступање које мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача.

Понуда достављена по истеку рока за подношење понуда, сматраће се  неблаговременом. Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће је вратити Понуђачу, уз повратницу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

13.Особа за контакт : Милан Урошевић  014/451-158, e-mail:soosecina@mts.rs

На основу чл.63.Закона о јавним набавкама  ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Правилника о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступцима јавних набавки добара ( “Службени гласник РС“ бр.111/15) начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У

о изменама и допунама  конкурсне документације-предмер радова

I У конкурсној документацији јавне набавке у отвореном поступку Извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини, бр.404-11/2017 врши се измена и допуна конкурсне документације – предмер радова и то:

  • у делу 3. Електроенергетске инсталације, “А-Ел.ормани“ позиција 3., колона предмет ЈН, опис позиције радова :

“ Испоручити материјал, израдити разводни орман ГРО и то лимени уграђен у зид, са свим деловима

снабдевен »елзет« бравицама, у ИП 45 заштити. Унутрашње димензије разводног ормана /1врата

су такве да сва опрема дата шемом стане у њега. Орман заштити антикорозионом бојом/ сл. Евротехна/

Исти монтирати у зид у предвиђен отвор, орман је офарбан и заштићен поступком атестиране пластификације,

Димензионисати и поставити сличну опису електро опрему

Орман обелезити према прописима: Мрежа – тип заштите од напона додира

Улаз и излаз каблова је са горње стране разводног ормана

Мрежни део

1 ком главна трополна склопка у кућишту ро НС-150А/3П/500В/50Хз

3 ком лед светиљке-тињалице зелене са кућиштем и осигурачима у клеми на вратима РО

3 ком ЗУДС склопка ФИД 40/0,03А

6 ком НН аутоматских прекидача ел. м. карактеристике(6кА) крива Ц-25-3П

24 ком НН аутоматских прекидача ел. м. карактеристике(6кА) крива Б-МЦ32/4,6,10,16А

2 ком бакарне шине трополне изоловане сине 20×3 mm 3П-мост по 1m

40 ком обележене редне изводне клеме према ј. шеми 2,5 mm2

3 ком уводна и изводна редна клема 4П4-16mm2/шкара

1 ком шина за Пе водове

1 ком шина за Н водове

1 комплет дин шине за монтирање опреме

5 m водова П/Ф-10-6 m2 и остали водови П/Ф за шемирање према једнополној шеми

1 комплет прибора за спајање проводника

1 комплет ситног вијчаног прибора,маске плеxи

1 комплет бравица са забрављивањем на доле и елзет клуч мехнизам евротехна

Комплет -везице, затим пвц самогасиви носачи и ознаке каблова и ознаке струјних кругова

Остали материјал по потреби, шине Пе прописно уземљити. Заједно са свим осталим материјалима за монтажу опреме, постављањем ормана и свим унутрашњим везама. По изради везе испитати на исправност. У орману прописно обележити сву опрему и са унутрашње стране врата залепити једнополну шему ормана као и упутство за прву помоћ од удара струје. Врата ормана премостити заштитним проводником.“

мења се и  гласи:

“ Испоручити материјал, израдити разводни орман РО-Кт то лимени уграђен на зид,са свим деловима  снабдевен ,,елзет“ бравицама, у ИП 55 заштити. Унутрашње димензије разводног ормана /1врата     су такве да сва опрема дата шемом стане у њега. Орман заштити антикорозионом бојом. Исти монтирати на зид ,орман је офарбан и заштићен поступком атестиране пластификације/сл. Евротехна/

Димензионисати и поставити сличну опису електро опрему (у зависности од изабране машинске опреме котларнице, неопходне елементе проверити на лицу места) Све измене евидентирати Пројектом изведеног објекта

Орман обелезити према прописима: Мрежа – тип заштите од напона додира

Улаз и излаз каблова је са горње стране разводног ормана

1 ком заштитни прекидач НС-80А/3П/500В/50Хз + напонски окидач+ ИП хаваријски тастер

1 ком ЗУДС склопка ФИД 40/0,5А

3 ком лед светиљке-тињалице зелене са кућиштем и осигурачима у клеми на вратима РО

2 ком лед светиљке-тињалице зелене /црвене са кућиштем и осигурачима у клеми на вратима РО

26 ком НН аутоматских прекидача ел. м. карактеристике(6кА) крива Б-МЦ32/6,10,16А

5 ком изборни ГС прекидач на вратима 1П/16А-положај 0,1

5 ком моторни заштитни прекидач(т+с) ГВ2-МЕ05,06 или према једнополној шеми и снази мотора

5 ком контактор-ЛЦ1-КО610

3 ком бакарне шине трополне изолаоване шине 20×3мм 3П-мост по 1м

30 ком обележене редне изводне клеме према ј. шеми 2,5мм2

1 ком уводна редна 4П клема рнсс-4-16мм2 шкара

1 ком шина за Пе водове

1 ком шина за Н водове

1 комплет дин шине за монтирање опреме

3м водова П/Ф 10-6мм2 и остали водови П/Ф за шемирање према једнополној шеми

1 комплет прибора за спајање проводника /хилзне/

1 комплет ситног вијчаног прибора

1 комплет бравица са забрављивањем на доле и елзет клуч мехнизам евротехна

Комплет -везице, затим пвц самогасиви носачи и ознаке каблова и ознаке струјних кругова

Остали материјал по потреби, шине Пе прописно уземљити. Заједно са свим осталим материјалима за монтажу опреме, постављањем ормана и свим унутрашњим везама. По изради везе испитати на исправност. У орману прописно обележити сву опрему и са унутрашње стране врата залепити једнополну шему ормана као и упутство за прву помоћ од удара струје. Врата ормана премостити заштитним проводником “.

2)  У делу 3. Електроенергетске инсталације, “А-Ел.ормани“ :

  • позиција 2. у колони “јединица мере“ додаје се реч “ком.“ а у колони “количина“ додаје се реч “1“
  • позиција 3. у колони “јединица мере“ додаје се реч “ком.“ а у колони “количина“ додаје се реч “1“
  • позиција 4. у колони “јединица мере“ додаје се реч “ком.“ а у колони “количина“ додаје се реч “2“

II Одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници

Општинска управа Осечина

начелник

Милан Урошевић

projekat- dom zdravlja

sema-stolarije

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 05.07.2017. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини достављамо вам следеће:

  1. ПИТАЊЕ: “да ли ће се кадровски капацитет прихватити инжењери који су ангажовани на основу уговора о делу?

ОДГОВОР: “ прихватиће се инжењери ангажовани уговором о делу у свему према конкурсној документацији и важећем Закону о раду.“

  1. ПИТАЊЕ:“ С обзиром да се конкурсном документацијом тражи да понуђач има 1 лице за БЗНР са положеним стручним испитом , да ли ће се прихватити уговор који имамо са правним лицем за обављање послова БЗНР и чије лице поседује уверење о положеном стручном испиту?“

ОДГОВОР: прихватиће се уговор са правним лицем, али се за лице које обавља  послове БЗНР морају приложити тражени докази.“

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 20.07.2017. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини достављамо вам следеће:

  1. ПИТАЊЕ: с обзиром да смо средства обезбеђења већ извадили, молимо вас за повратну информацију да ли ће се иста прихватити са роком важности до 25.09.2017. године у складу са траженим условима конкурсне документације?

ОДГОВОР: У складу са текстом конкурсне документације, средства за обезбеђење      морају да важе 60 дана.

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60. и 131б. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) општина Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-11/2017, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, je извођење радова на санацији Дома здравља у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке:  45262700 – адаптација зграда;

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу, финансијског, пословног, техничког и кадровског  капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 8,00 часова до 15,00 часова.

Рок за подношење понуда је 20.07.2017.године до 12,00 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 20.07.2017. године у 12,30 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општина Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 (десет) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић, Општина Осечина, од 8,00 до 15,00 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

Konkursna dokumentacija DZ Osečina (doc)

Konkursna dokumentacija DZ Osečina (pdf)

 

Scroll To Top