ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / За подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима
За подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима

За подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима

На основу Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица набавком грађевинског материјала и Уговора о сарадњи број 9-9/600 од 21.04.2017. године ова Комисија расписује

Ј А В Н И  П О З И В

 За подношење захтева за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим лицима

            Средства намењена породицама избеглица, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) могу бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Осечина, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за стварање и/или побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи РСД 550.000,00 (пет стотина педесет хиљада динара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (две стотине хиљада динара) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или

-да им је престао статус избеглице јер су  стекли држављанство Републике Србије  (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Осечина;
 2. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као: – непокретност која је преузета из земљишних књига или
  • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  • непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
  • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
  • непокретност изграђена са одобрењем за градњу или
  • непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. да непокретност из тачке овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке овог члана;
 4. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 5. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 6. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.
 7. да се непокретност из тачке овог члана налази на територији општине Осечина.

 

Документа неопходна за пријаву

 Уз пријаву на јавни позив, која се подноси општини/граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације (обе стране)/ Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове

породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5) Изјаву оверену у органу управе или суду да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили,  поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање;

да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла; Комисија проверава наводе из изјаве.

6) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;

7) Доказ о приходима:

– Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за

запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;

– Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

– Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

– Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

8) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју

– Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице

са инвалидитетом;

11) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);

Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

12) За једнородитељску породицу прилаже се:

– потврда о смрти брачног друга;

– решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

– извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

– пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце

(уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу-лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката

15) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 15) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по пријави на јавни позив.

 Начин пријављивања и рок за подношење пријава

Захтев за остваривање права на помоћ у грађевинском материјалу и пријаве на Јавни позив са потребном документацијом подносе се лично или препоручено пошиљком путем поште на адресу:

Општинска управа Осечина

Карађорђева 78

14253 Осечина

Пријава се предаје у затвореној коверти са назнаком:

Комисији за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица набавком грађевинског материјала – НЕ ОТВАРАТИ

РОК за подношење захтева  8. август 2017. године

Образац захтева заједно са списком неопходних докумената које треба приложити може се преузети код Повереника Комесеријата за избеглице и миграције општине Осечина. Контакт: Милутин Ћосовић, Карађорђева 147.

Контакт телефон: 065/ 44 68 238     

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

Осечина, 24.07.2017. године                                                      Председник Комисије

 

Душко Мирић, дипл. инг. грађ.

Scroll To Top