ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка службеног возила

ОБАВЕШТЕЊЕ: Набавка службеног возила

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку службеног возила, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34110000-путнички аутомобил, број ЈН 404-14/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-14/2018 са ПСЦ Вуковић доо Шабац, ул.Обилазни пут бб, матични број 17580230, ПИБ 103482438

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.734.000,00 дин. без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 2 понудe.

Понуда понуђача Bibо Car doo Пожаревац (по изјави достављача АКС поште) није достављена у складу са чл.87. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом није назначена да је у питању понуда за јавну набавку а конкурсна документација је у таквом стању да се не може утврдити садржина исте (читава је натопљена течним средством неидентификованог састава) и као таква није узета у разматрање и исту вратити понуђачу.

Највиша понуђена цена износи 1.734.000,00 дин. без ПДВ-а , а најнижа износи 1.734.000,00 дин. без ПДВ-а .

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 29.03.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 18.04.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2020. године

Scroll To Top