ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавке одржавање јавног осветљења

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавке одржавање јавног осветљења

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге  oзнака и назив:  50000000-услуге одржавања и поправки, број ЈН 404-17/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци :

  • број 404-17/2019 са понуђачем СЗР ”Фер партнер” Осечина, улица Цара Душана бр.32, ПИБ 104776980, матични број 60494592
  • процењена вредност јавне набавке 480.000,00
  • уговорена вредност јавне набавке износи: 500,00 динара без ПДВ-а, односно 570.600,00 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 01.04.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен дана 10.04.2019. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

 

Scroll To Top