ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавка рачунара и рачунарске опреме

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: набавка рачунара и рачунарске опреме

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке  набавка рачунара и рачунарске опреме, ознака из општег речника јавне набавке: 30213000- персонални рачунар, број ЈН 404-15/2019, набавка на коју се закон не примењује, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-15/2019 са понуђачем  Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, матични број: 20703539

Уговорена вредност јавне набавке износи 162.960,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена  износи 166.060,00 динара, а најнижа износи 162.960,00 динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 15.03.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 25.03.2019. године.

Уговор је закључен до примопредаје добара.

Scroll To Top