ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: услуга снабдевања електричном енергијом

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: услуга снабдевања електричном енергијом

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-10/2019
Број одлуке: 404-10/2019
Датум: 09.04.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, у отвореном поступку јавне набавке: услуга снабдевања електричном енергијом,  понуда број 89 од 08.04.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 13.02.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-10/2019, за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 09310000 – електрична енергија, а дана 05.03.2019. године позив за подношење понуда објавио је  на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца Општинске управе Осечина www.osecina.com  и  на Порталу службених гласила дана 18.03.2019. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 3 (три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: отворени поступак – услуге.

Предмет јавне набавке је услуга снабдевања електричном енергијом

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 7.083.333,00  динара.

Одступања од плана набавке: /

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 (три) понуђача:

1.Restart Energy d.o.o. Нови  Београд, Уроша Мартиновића бр.18/1, матични број 21128562, ПИБ 109120467;

2.ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327

  1. Energia gas and Power d.o.o. Нови Београд, Владимира Поповића 40/IV, матични број 20948914, ПИБ 108189680

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач ЈП ЕПС Београд, понудио је цену у износу од 4.959.906,00 динара без ПДВ-а
  2. Понуђач Energia gas and Power d.o.o. Нови Београд , понудио је цену у износу од 5.020.008,00 динара без ПДВ-а
  3. Понуђач Restart Energy d.o.o. Нови Београд понудио је цену у износу од 5.150.880,00 динара без ПДВ-а
  4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача ЈП ЕПС Београд,  заведена под бројем 89,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће предметну услугу  извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић  председник,  Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, понуда број 89 од 08.04.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top