ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње улица и путева, ознака из општег речника јавне набавке: 71247000-надзор грађевинских радова, број ЈН 404-17/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-17/2020 са ”Хармонија пројект” д.о.о. Ваљево, Војводе Мишића 13/Б, матични број 20019280, ПИБ 103828460

Уговорена вредност јавне набавке износи 833.333,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 1% од вредности контролисаних радова, а најнижа износи 0,92 % од вредности контролисаних радова, до износа предвиђеног буџетом за предметну јавну набавку

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 30.03.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.04.2020. године.

Уговор је закључен до 31.12.2020.године .

Scroll To Top