ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини, услуге, ЈН бр.404-40/2019

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини, услуге, ЈН бр.404-40/2019

Наручилац: Општинска управа Осечина
Број:404-40/2019
Датум:20.08.2019.
Осечина

На основу чл.109. Закона о јавним набавкама, начелник Општинске управе Осечина доноси

О Д Л У К У о обустави поступка јавне набавке мале вредности

услуге, бр. 404-40/2019

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке мале вредности, услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини, услуге, ЈН бр.404-40/2019

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке је обустављен у фази након истека рока за подношење понуда а пре доношења одлуке о додели уговора.

Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора изградње котларнице на дрвну сечку у дворишту ОШ“Браћа Недић“, топловода и топлотних подстаница у Осечини.

Процењена вредност јавне набавке је 2.600.000,00 динара без ПДВ-а.

Основни подаци о понуђачима:

  1. “Конинг“ д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

  • Понуда понуђача “Конинг“ д.о.о. Нови Сад одбија се као неприхватљива јер прелази износ процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност износи 2.60.000,00 дин.без ПДВ-а, а понуђена цена износи 2.995.000,00 дин.без ПДВ-а.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки . Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавбих набавки.

Објавити на:

-Порталу јавних набавки

– интернет страници наручиоца

Scroll To Top