ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга личног пратиоца детета

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга личног пратиоца детета

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-39/2019
Број одлуке: 404-39/2019
Датум:20.08.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, Краља Александра Карађорђевића бр.36, матични број 64273663, ПИБ 109570180, понуда бр.150, од 19.08.2019.године, у поступку јавне набавке набавка мале вредности, услуге бр.404-39/2019.

Образложење

Наручилац је дана 09.08.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, услуге, услуга личног пратиоца детета, бр. 404-39/2019,  а дана 09.08.2019. године позив објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности – услуге.

Предмет јавне набавке је услуга личног пратиоца детета

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.172.011,28 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1  понуђач:

  1. Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, Краља Александра Карађорђевића бр.36, матични број 64273663, ПИБ 10957018

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 

  1. Понуђач Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, понудио је цену у износу од 1.125.000,00 дин.без ПДВ-а
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Niveus Tim , Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац, бр. 150 од 19.08.2019. године и предложила наручиоцу њихов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Вујадин Миличић  члан Комисије и Снежана Милошевић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Niveus Tim,  Александра Јовичић ПР, Горњи Милановац Краља Александра Карађорђевића бр.36, матични број 64273663, ПИБ 109570180, понуда бр.150, од 19.08.2019.године,

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top