VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, usluge, JN br.404-40/2019

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, usluge, JN br.404-40/2019

Naručilac: Opštinska uprava Osečina
Broj:404-40/2019
Datum:20.08.2019.
Osečina

Na osnovu čl.109. Zakona o javnim nabavkama, načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

O D L U K U o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti

usluge, br. 404-40/2019

 

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, usluge, JN br.404-40/2019

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je obustavljen u fazi nakon isteka roka za podnošenje ponuda a pre donošenja odluke o dodeli ugovora.

Predmet javne nabavke je usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini.

Procenjena vrednost javne nabavke je 2.600.000,00 dinara bez PDV-a.

Osnovni podaci o ponuđačima:

  1. ”Koning” d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7.

Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:

  • Ponuda ponuđača ”Koning” d.o.o. Novi Sad odbija se kao neprihvatljiva jer prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke. Procenjena vrednost iznosi 2.60.000,00 din.bez PDV-a, a ponuđena cena iznosi 2.995.000,00 din.bez PDV-a.

Na osnovu iznetog, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke ponuđač može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana njenog objavljivanja na Portalu javnih nabavki . Zahtev se podnosi naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javbih nabavki.

Objaviti na:

-Portalu javnih nabavki

– internet stranici naručioca

Scroll To Top