VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Geodetske usluge

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Geodetske usluge

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-6/2020
Broj odluke: 404-6//2020
Datum: 20.02.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Biro za geodeziju i projektovanje Geo premer MS Loznica, Kneza Miloša 6 matični broj 6362281 PIB108679065, ponuda broj 16 od 14.02.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 07.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-6/2020, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektornske, tehničke i geodetske usluge, a dana 07.02.2020. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 5 (pet) ponuda.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.
Predmet javne nabavke je geodetske usluge, usluge.
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.333.333,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo pet ponuđača:
1. AB & CO Geosystems Novi Sad, Vase Stajića br.30, mat.201990083, PIB 104656747
2. Biro za geodeziju i projektovanje Geo premer MS Loznica, Kneza Miloša 6 matični broj 6362281 PIB108679065
3. ”Geourb Group” d.o.o. Beograd, Vatroslava Jagića 14, matični broj17513907, PIB 103093927
4. Geoplan Srem d.o.o. Sremska Mitrovica, Kralja Petra I br.5, matični broj 08406600, PIB 103847947
5. Tesla sistem 2016 Osečina, Vojvode Stepe 4B, matični broj 64395254, PIB 109739970

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 5 (pet).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač Geo premer MS Loznica ponudio je cenu u iznosu od 977,00 din.bez PDV-a (jedinične cene)
2. Ponuđač Tesla sistem 2016 Osečina ponudio je cenu u iznosu od 1.421,00 din. bez PDV-a (jedinične cene)
3.Ponuđač AB & CO Geosystems Novi Sad ponudio je cenu u iznosu od 80.254,00 din.bez PDV-a (jedinične cene)
4.Ponuđači Geoplan Srem d.o.o. Sremska Mitrovica ponudio je cenu u iznosu od 111.750,00 din. bez PDV-a (jedinične cene)
5. Ponuđač ”Geourb Group” d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 161.874,00 din. bez PDV-a (jedinične cene)

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija zajednička ponuda ponuđača Geo premer MS Loznica, zavedena pod brojem 16, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član komisije, Željko Andrić član komisije.
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Biro za geodeziju i projektovanje Geo premer MS Loznica, Kneza Miloša 6 matični broj 6362281 PIB108679065, ponuda broj 16 od 14.02.2020. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top