ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка брзинског дисплеја
ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка брзинског дисплеја

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Набавка брзинског дисплеја

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-20/2020
Број одлуке: 404-20/2020
Датум:22.05.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр.49, од 20.05.2020.године, у поступку јавне набавке набавка брзинског дисплеја, добра – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 14.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка на коју се закон не примењује, набавка брзинског дисплеја, бр. 404-20/2020, а дана 14.05.2020. године доставио позив на 3 адресе.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелo је 2 понудe.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује – добра.
Предмет јавне набавке је набавка брзинског дисплеја.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао 1 понуђач:
1. СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
2. Путоградња д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара 142/21, матични број 17519204 ПИБ103161917

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 2 (две) .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча,понудио је цену у износу од 248.300,00 дин.без ПДВ-а
2. Понуђач Путоградња д.о.о. Нови Београд понудио је цену у износу од 285.700,00 динара без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, бр. 49 од 20.05.2020. године и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Жељко Андрић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели
уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154, понуда бр. 49, од 20.05.2020.године.
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top