VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-13/2020
Broj odluke: 404-13/2020
Datum: 03.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 29 od 02.03.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 21.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-13/2020, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra, a dana 21.02.2020. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – dobra.
Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra.
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.333.333,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: /
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo 1(jedan) ponuđač:
1.NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135;

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedan).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda i to:
Cena 70
Broj benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije 30
UKUPNO 100

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
Red.br. ponuđač Cena-
pondera Br.benz.stanica na terit.RS -pondera Ukupno
pondera
1. NIS a.d. Novi Sad 70 30 100

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača NIS a.d. Novi Sad , Narodnog fronta 12 , zavedena pod brojem 29, i predložila naručiocu njegov izbor.
6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 29 od 02.03.2020. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top