ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка,

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка,

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-3/2020
Број одлуке: 404-3/2020
Датум:28.01.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Дрина Пројект“ д.о.о. Љубовија, Стојана Чупића бр.16, матични број 20956143, ПИБ 108226372, понуда бр.9 од 23.01.2020. године, у поступку јавне набавке услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка– набавка на коју се закон не примењује.

Образложење
Наручилац је дана 16.01.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка, бр. 404-3/2020, а дана 17.01.2020. године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.
Предмет јавне набавке је услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији ДЗ Пецка, услуге.
Назив и ознака из општег речника набавке: 71247000 – надзор грађевинских радова.
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 490.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало 3 понуђача:

1. “Конинг“ д.о.о. Нови Сад, Данила Киша бр.7, матични број 07866097, ПИБ 101616024
2. “Дрина Пројект“ д.о.о. Љубовија, Стојана Чупића бр.16, матични број 20956143, ПИБ 108226372
3. “Terra Projekt“ Шабац, Патријарха Павла бб, матични број 61888543, ПИБ 105882882

3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1. Понуђач “Дрина Пројект“ д.о.о. Љубовија, понудио је проценат 1,95% у односу на укупну вредност радова односно оквирно у односу на процењену вредност 487.667,00 дин. без ПДВ-а
2. Понђач “Конинг“ д.о.о. Нови Сад, понудио је 1,99% у односу на укупну вредност радова односно оквирно у односу на процењену вредност 497.670,00 дин. без ПДВ-а
3. Понђач “Terra Projekt“ Шабац понудио је 1,99% у односу на укупну вредност радова односно оквирно у односу на процењену вредност 497.670,07 дин. без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача “Дрина Пројект“ д.о.о. Љубовија и предложила наручиоцу њихов избор.

6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Жељко Андрић члан Комисије.
Контакт: тел./факс 014/451-158,
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу “Дрина Пројект“ д.о.о. Љубовија, Стојана Чупића бр.16, матични број 20956143, ПИБ 108226372, понуда бр.9 од 23.01.2020. године
Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана
од дана доношења .

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top