ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Одлукa о додели уговора за обезбеђење зграде Општинске управе Осечина
Одлукa о додели уговора за обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

Одлукa о додели уговора за обезбеђење зграде Општинске управе Осечина

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-3/2018
Број одлуке: 404-3/2018
Датум: 30.01.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр.32, матични број 06043429, ПИБ 100372941; понуда број 24 од 29.01.2018. године.

Образложење

Наручилац је дана 17.01.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-3/2018, за јавну набавку обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге,  а дана 17.01.2018. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1(једна) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-услуге.

Предмет јавне набавке је обезбеђење зграде Општинске управе Осечина, услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 1.000.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1(један) понуђач:

1.G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр.32, матични број 06043429, ПИБ 100372941;

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1 (један).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда и то:

  1. цена 70 пондера
  2. лимит покрића по штетном догађају за неограничени  број штетних догађаја  30 пондера

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

Ред.бр. понуђач Цена- пондера -лимит-пондера Укупно пондера
1. G4S Secure Solutions d.o.o, Београд 70 30 100
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача  G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, заведена под бројем 24,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник Комисије, Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије

Контакт: тел./факс 014/451-158,

  1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу G4S Secure Solutions d.o.o, Београд, Булевар Пека Дапчевића бр.32, матични број 06043429, ПИБ 100372941; понуда број 24 од 29.01.2018. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top