ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Општина Осечина
Адреса: Карађорђева 78
Број: 404-9/2018
Датум:24.07.2018. године
Осечина

  На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

број 404-9/2018 од 19.03.2018. године

 Наручилац је одлучио  да  дозволи измену Уговора о изради пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода, број 404-9/2018 закљученог дана 19.03.2018. године, и то члана 5. Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо “у року од 120 (стодвадесет) календарских дана“ буде “у року од 160 (стошездесет) календарских дана“ .

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Ознака из општег речника набавке: 71000000 – архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге

Првобитни рок за завршетак пројектне документације је у року од 120 (стодвадесет) календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

Измењени рок за завршетак пројектне документације је у року од 160 (стошездесет) календарских дана рачунајући од дана закључења уговора

Разлог за измену уговора је Захтев, извршиоца услуге, број 8829/18/I од 23.07.2018. године, којим извршилац предлаже продужетак рока извршење услуге због кашњења у добијању локацијских услова

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у уговору о јавној набавци. С обзиром на то да се у конкретном случају ради о објективним условима, дозвољен је продужетак рока за завршетак пројектне документације у року од 160 (стошездесет) календарских дана рачунајући од дана закључења уговора

Основ за измену Уговора су члан 115.ст. 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 6. Уговора о изради пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода којим је предвиђено да ће Наручилац дозволити продужетак рока за израду предметног пројекта због промењених околности или неиспуњења обавеза наручиоца којим би био спречен да изради одговарајућу пројектну документацију или њене поједине делове.

Анекс Уговора о изради пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет  дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Scroll To Top