VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Izrada projekta projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Izrada projekta projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-36/2019
Broj odluke: 404-36/2019
Datum:26.07.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 2001928, PIB 103828460, ponuda br.140 od 24.07.2019. godine i dopunska ponuda br.141 od 25.07.2019.godine, u postupku javne nabavke izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 17.07.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, izrada projekta projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m, usluge, br. 404-36/2019,  a dana 18.07.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 250.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 2001928, PIB 103828460
 2. ”ASECO Engineering”d.o.o. Valjevo, Tržni centar naselje Kolubara 2, lokal 12, matični broj 21236748, PIB 109755577
 3. Stefan Sibinović PR, Radnja za projektovanje usluge i izgradnju HEFEST ENGINEERING Valjevo ,   Naselje Oslobodioci Valjeva 77/6 , matični broj 64589725, PIB 110022153

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu 246.600,00 din bez PDV-a
 2. Ponuđač ”ASECO Engineering”d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu 000,00 din bez PDV-a
 3. Ponuđač HEFEST ENGINEERING Valjevo ponudio je cenu 313.000,00 dinara bez PDV-a
 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača: ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik Komisije,   Marija Stepanović zamenik člana Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 2001928, PIB 103828460, ponuda br.140 od 24.07.2019. godine i dopunska ponuda br.141 od 25.07.2019.godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top