VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Nabavka tonera
ODLUKU O DODELI UGOVORA: Nabavka tonera

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Nabavka tonera

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-25/2019
Broj odluke: 404-25/2019
Datum: 04.06.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA nabavka na koju se zakon ne primenjuje

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču  Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, matični broj 20703539, PIB 106905625, ponuda broj 104 od 24.05.2019.godine, u postupku nabavke na koju se zakon ne primenjuje, nabavka tonera br.404-25/2019.

Obrazloženje

Naručilac je dana 24.05.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, br. 404-25/2019, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, nabavka tonera, dobra,  a dana 24.05.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na internet stranici Opštinske uprave Osečina i poslao na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je  3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: nabavka na koju se zakon ne primenjuje-dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30125110-toneri za laserske štampače i telefaks maš.

Predmet javne nabavke je nabavka tonera-dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 180.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. CSI Informacione tehnologije d.o.o. Beograd, Mitrovdanska 3, matični broj 21231754, PIB 109728201
 2. Online it d.o.o. Beograd, Drage Mihajlovića 42, matični broj 20986042, PIB 108372335
 3. Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, amtični broj 20703539, PIB

106905625

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Recit d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 128.736,00 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđač Online it d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 135.172,00 dinara bez PDV-a

3.Ponuđač CSI Informacione tehnologije d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 137.140,00 dinara bez PDV-a

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Ponuđač Recit d.o.o. Beograd , zavedena pod brojem 104,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Milan Petrović  član i Milica Marković član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

Recit d.o.o. Beograd, ul. Španskih boraca 24 b, amtični broj 20703539, PIB 106905625, ponuda broj 104 od 24.05.2019.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

 

 

Scroll To Top