ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Набавке на коју се закон не примењује мониторинг буке у  Осечини

ОДЛУКУ о додели уговора: Набавке на коју се закон не примењује мониторинг буке у  Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-19/2022
Број одлуке: 404-19/2022
Датум:05.05.2022. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине  Осечина   доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број 08775265, ПИБ 102291652,  бр.42 од 27.04.2022.године   у поступку  набавке на коју се закон не примењује мониторинг буке у  Осечини, услуге.

Образложење

Наручилац је дана 21.04.2022 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге,   мониторинг буке у Осечини, бр. 404-19/2022  а дана 21.04.2022. године позив објавио на  интернет страници наручиоца www.osecina.com  и послао мејлом на 3(три) адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке  – услуге.

Предмет јавне набавке је мониторинг буке у Осечини

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.666,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. Институт за безбедност и хуманизацију рада д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30, матични број 08803978, ПИБ 103183591
 2. Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад, Војводе Шупљикца бр.48, матични број 08780315, ПИБ 102717596
 3. Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19,  матични број 08775265, ПИБ 102291652

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад,  понудио је  цену у износу од 410.000,00 дин.без ПДВ-а  
 2. Понуђач Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Нови Сад   понудио је  цену у износу од 545.000,00 дин.без ПДВ-а  
 3. Понуђач Институт за безбедност и хуманизацију рада д.о.о. Нови Сад понудио је цену у износу од 660.000,00 дин.без ПДВ-а
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда понуђача Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад,   бр. 42 од 27.04.2022. године и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Жељко Андрић  члан Комисије и Величко Марковић  члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу  Институт за безбедност и  сигурност на раду д.о.о.  Нови Сад, Косте Рацина бр.19, матични број 08775265, ПИБ 102291652, понуда  бр.42 од 27.04.2022.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top