VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-11/2020
Broj odluke: 404-11/2020
Datum: 25.02.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063; ponuda broj 20 od 18.02.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 13.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-11/2020 za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928470, a dana 13.02.2020. godine poziv za podnošenje ponuda poslat je na tri adrese i objavljen na internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3(tri) ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.
Predmet javne nabavke je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluge.
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo tri ponuđača:
1. MG Signal sistem d.o.o. Kraljevo, Beogradska 19, matični broj 20156350, PIB 104410748
2.SZT Mašinbravarska radnja Krunić Slobodan Valjevo, Rađevo selo br.76, matični broj 51248422, PIB 101493533
3.SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda
4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, ponudio je cenu 455.410,00 din.bez PDV-a
2. Ponuđač SZT Mašinbravarska radnja Krunić Slobodan Valjevo, ponudio je cenu 561.350,00 din. bez PDV-a
3. Ponuđač MG Signal sistem d.o.o. Kraljevo, ponudio je cenu 597.230,00 din. bez PDV-a
5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, zavedena pod brojem 20, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063; ponuda broj 20 od 18.02.2020. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top