ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Одржавање семафора у Осечин

ОДЛУКУ о додели уговора: Одржавање семафора у Осечин

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-22/2021
Број одлуке: 404-22/2021
Датум: 09.06.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СТЦ Шампион д.о.о. Уб, Раше Плаовића 25, матични број 17228773 ПИБ 101349377, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-22/2021, одржавање семафора у Осечини ул.Карађорђева понуда бр. 79 од 31.05.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 26.05.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује одржавање семафора у Осечини ул.Карађорђева
бр. 404-22/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.
1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, услуге.
Предмет јавне набавке је одржавање семафора у Осечини ул.Карађорђева
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.
Ознака из општег речника набавке 50232200-услуге одржавања саобраћајне сигнализације
Одступања од плана набавке:нема одступања
2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовао један понуђач:
1.СТЦ Шампион д.о.о. Уб, Раше Плаовића 25, матични број 17228773 ПИБ 101349377
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 1 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач СТЦ Шампион д.о.о. Уб, понудио је цену у износу 250.000,00 дин. без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СТЦ Шампион д.о.о. Уб, понуда бр.79 од 31.05.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СТЦ Шампион д.о.о. Уб, Раше Плаовића 25, понуда бр.79 од 31.05.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top