ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи)

ОДЛУКУ о додели уговора: Постављање заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи)

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-23/2021
Број одлуке: 404-23/2021
Датум: 08.06.2021. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ о додели уговора

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, у поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, бр.404-23/2021, постављање заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи), добра, понуда бр. 81 од 04.06.2021. године.

Образложење
Наручилац је дана 26.05.2021. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке на коју се закон не примењује постављање заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи)
бр. 404-23/2021, доставио на три адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуде спровела стручно оцењивање понуде и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци
Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује, добра.
Предмет јавне набавке је постављање заштитне ограде на новоасфалтираним општинским путевима (Драгодол, Симића брдо и Тодорићи)
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 500.000,00 динара.
Одступања од плана набавке:нема одступања

2. Подаци о понуђачима
У поступку је учествовало три понуђача:
1. Пут сигнал д.о.о. Суботица, Франа Супила 42, амтични број 20271230, ПИБ 104921483
2. СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, матични број 54616945, ПИБ 100152154
3. Путоградња д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара 142/21 , матични број 17519204, ПИБ 103161917
3.Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 3 .
Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда
4. Ранг листа понуђача
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:
1. Понуђач СР Антикор Сопот, понудио је цену у износу 496.000,00 дин. без ПДВ-а
2. Понуђач Пут сигнал д.о.о. Суботица, понудио је цену у износу 558.000,00 дин. без ПДВ-а
3. Понуђач Путоградња д.о.о.Нови Београд, понудио је цену у износу 572.000,00дин. без ПДВ-а
5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача СР Антикор Сопот, понуда бр.81 од 04.06.2021. године и предложила наручиоцу њихов избор.
6. Подизвођач
Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак
Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан .
Контакт: тел./факс 014/451-158.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СР Антикор Сопот, Војислав Адамовић ПР, Мала Иванча, Космајска бр.8, понуда бр.81 од 04.06.2021. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top