VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga održavanja javnog osvetljenja

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga održavanja javnog osvetljenja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-7/2020
Broj odluke: 404-7/2020
Datum: 25.02.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR Fer partner Osečina, Cara Dušana
br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, u postupku javne nabavke: usluga održavanja javnog osvetljenja, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, ponuda broj 25 od 21.02.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 10.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne, nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-7/2020, za javnu nabavku : usluga održavanja javnog osvetljenja, a dana 11.02.2020. godine dostavio je poziv za podnošenje ponuda na tri adrese i objavio na internet stranici opštine Osečina
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2(dve) ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje- usluge.
Predmet javne nabavke je usluga održavanja javnog osvetljenja.
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 480.000,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: /
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

1. ”Bos projekt” d.o.o. Valjevo, Braće Nedića 13 A, matični broj 17025201, PIB 101492801
2. SZR Fer partner Osečina, Cara Dušana 32, matični broj 60494592, PIB 104776980
3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 (dve).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač SZR Fer partner Osečina, ponudio je cenu u iznosu 478.000,00 din. bez PDV-a
2. Ponuđač ”Bos projekt” d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu u iznosu 835.000,00 din. bez PDV-a
5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR Fer partner Osečina, zavedena pod brojem 25, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će predmetnu uslugu izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR Fer partner Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda broj 25 od 21.02.2020. godine.
Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top