ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРA: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње путева и улица

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРA: Услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње путева и улица

НАРУЧИЛАЦ:Општина  Осечина
Број ЈН: 404-9/2022
Број одлуке: 404-9//2022
Датум: 24.02.2022. године

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2019), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Aseco Engineering d.o.o.Ваљево, Узун Миркова 4, матични број 21236748, ПИБ 109755577,  понуда број 17 од 18.02.2022. године.

Образложење

Наручилац је дана 09.02.2022. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, набавка на коју се закон не примењује,  бр. 404-9/2022, услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње путева и улица , услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71520000-услуге грађевинског надзора , а дана 09.02.2022. године објавио је позив за подношење понуда на  интернет страници Општинске управе Осечина и послао на три адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 (три) понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке:  набавка на коју се закон не примењује -услуге.

Предмет јавне набавке је услуга стручног надзора на радовима на одржавању саобраћајне инфраструктуре и изградње путева и улица.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 833.333,00 динара.

Одступања од плана набавке: нема одступања од плана набавке

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало три  понуђача:

1.XSEC DATA, Миодраг Радека ПР, Бела Паланка, Сињац бб, матични број 64866176, ПИБ 110459144

2.Aseco Engineering d.o.o.Ваљево, Узун Миркова 4, матични број 21236748, ПИБ 109755577

  1. Kraft Inženjering, Нинослав Симић ПР, Ваљево, Карађорђева 169А, матични број 65233517, ПИБ 111164604

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3(тр).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: /

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђач Aseco Engineering d.o.o.Ваљево понудио проценат/цену 0,92% односно 000 дин.без ПДВ-а
  2. Понуђач Kraft Inženjering, Нинослав Симић ПР, Ваљево понудио проценат/цену 1% односно 000 дин.без ПДВ-а
  3. Понуђач XSEC DATA, Миодраг Радека ПР, Бела Паланка понудио проценат/цену 1,2% односно 000 дин.без ПДВ-а
  1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача Aseco Engineering d.o.o.Ваљево, заведена под бројем 17,  и предложила наручиоцу његов избор.

  1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

  1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић,  Величко Марковић  и Жељко Андрић.

Контакт: тел./факс 014/451-158.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу  Aseco Engineering d.o.o.Ваљево, Узун Миркова 4, матични број 21236748, ПИБ 109755577,  понуда број 17 од 18.02.2022. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 217. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Никола Томић

Scroll To Top