ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

Општина Осечина
Адреса: Карађорђева 78
Број: 404-5/2018
Датум:18.10.2018. године

  На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Општина Осечина, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ хватање, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева

број 404-5/2018 од 13.02.2018. године

 1. Наручилац је одлучио  да  дозволи измену Уговора о вршењу услуге хватања, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева, услуге, број 404-5/2018 закључен дана 13.02.2018. године, и то 3. став 1. уговора тако што се уговорена вредност радова који су предмет уговора повећава за 173.050,00 динара без ПДВ-а, и износи 3.634.050,00 динара без ПДВ-а ( због повећања обима предмета набавке услед повећаног броја услуга)

2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је хватања, уклањање паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева Ознака из општег речника набавке: 65000000

3. Првобитна вредност Уговора  износи 3.461.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност Уговора је 3.634.050,00 динара без ПДВ-а.

5. Разлог за измену уговора је Захтев од 17.10.2018. године, којим извршилац због великог броја интервенција што се тиче уганућа рогате стоке, њиховог преузимања, транспортовања у ВУ “Напредак“ Ћуприја и већег броја акција хватања као и збрињавања паса луталица у азилу тражи проширење уговора у финансијском смислу.

6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% . С обзиром на то да у конкретном случају вишкови услуга уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове услуга , тако да је износ од 173.050,00 динара без ПДВ-а, колико износи вредност вишка услуга, у односу на 3.461.000,00 динара без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност услуга, у границама прописаног ограничења.

7. Основ за измену Уговора је члан 115.ст. 1. Закона о јавним набавкама

8. Анекс Уговора о хватању, уклањању паса са јавних површина и нешкодљиво уклањање животињских лешева, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет  дана од дана објављивања ове одлуке.

  9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних

набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Scroll To Top