ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину
Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 19.10.2018. године донело је

Р е ш е њ е

о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

1. У Плану јавних набавки за 2018. годину, у делу набавке на које се закон не примењује, добра:

a. У делу добра, иза ред.бр.1.1.8. додаје се нови поступак 1.1.9 и гласи: “набавка садница за пошуњавање “, процењена вредност без ПДВ-а 250.000,00 динара, набавка на коју се закон не примењује, покретање поступка октобар 2018, закључење уговора новембар 2018, извршење уговора новембар 2018

b. У делу улуге иза ред.бр.1.2.13. досаје се нови поступак 1.2.14 и гласи: израда техничке документације за реконструкцију улице Вука Караџића у дужини од 1200м – идејни пројекат и пројекат за извођење“ процењена вредност без ПДВ-а 480.000,00 динара, набавка на коју се закон не примењује, покретање поступка октобар 2018, закључење уговора новембар 2018, извршење уговора новембар 2018

О б р а з л о ж е њ е

              Чланом.82.ст.3 Закона о шумама (“Службени гласник РС“ бр.30/2010, 93/2012 и 89/2015) средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у висини од 70% приход су Републике Србије, а у висини од 30% приход су буџета јединице локалне самоуправе и наменски се користе, преко буџетских фондова у складу са наведеним законом, а првенствено за подизање нових шума.

              У припреми је конкурс Министарства привреде за одобрење средстава локалним самоуправама за реконструкцију инфраструктуре те у складу са тим припема се документација за конкурисање.

              У складу са наведеним предлаже се измена и допуна Плана јавних набавке додавањем предметне набавке.

Општинско веће општине Осечина

Број:060-40/2018, дана 19.10.2018.године

  Председник Већа,

  Драган Алексић

Scroll To Top