ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОГЛАС: За прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина
ОГЛАС: За прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина

ОГЛАС: За прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Комисија за спровођење поступака прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давња у закуп ствари у јавној својини општине
Осечина као и поступака јавног надметања и
прикупљања писмених понуда
Број: 463-4/2018
Дана: 25.10.2018. год.
О с е ч и н а

На основу Одлуке Скупштине општине Осечина број 060-38-10/2018 од 12. октобра 2018. године

Комисија за спровођење поступака прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини општине Осечина као и поступака јавног надметања и прикупљања писмених понуда

расписује

  О Г Л А С

  За прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина

 I Расписује се јавни оглас за прикупљање писаних понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина, за потребе проширења индустријске зоне у варошици Осечина.

II Неизграђено грађевинско земљиште које се прибавља треба да се налази у обухвату Плана генералне регулације насељеног места варошица Осечина („Општински службени гласник“ број 4/14) и да испуњава следеће карактеристике:

– да представља грађевински комплекс, односно грађевинску целину која се састоји од једне или више међусобно повезаних катастарских парцела укупне површине најмање 1 хектар, а највише 2 хектара;

– да се парцела или међусобно повезане парцеле грађевинског комплекса према Плану генералне регулације насељеног места варошица Осечина налазе у зони: „ЗОНА ИНДУСТРИЈА“.

III Критеријум за избор најповољнијег понуђача је испуњеност услова из тачке 2. овог огласа и најнижа понуђена цена.

IV Грађевинско земљиште се прибавља по тржишној цени коју утврди надлежни орган пореске управе, а понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности од стране пореске управе.

У понуди треба навести укупну цену за понуђено земљиште која треба да буде изражена у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

V Право учешћа у поступку прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Осечина имају физичка и правна лица која су власници/сувласници земљишта ближе описаног у тачки 2. огласа.

VI Уредна писана понуда треба да садржи:

за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, седиште, извод из регистра надлежног органа о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском идентификационом броју, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлашћење лица за заступање и број телефона,

– за физичка лица: име и презиме, број личне карте, јединствен матични број грађана, адреса становања и број телефона,

укупно понуђену цену која мора бити јасна и недвосмислена изражена у еврима

понуда мора бити потписана.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

– доказ о праву својине/сусвојине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које су уписане у катастар непокретности – лист непокретности,

– писану изјаву власника/сувласника грађевинског земљишта које се нуди да на истим не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет продавац се обавезује да га отклони о свом трошку односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке,

– доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности – порез на имовину за грађевинско земљиште – кат. парц. које се нуде.

VII Један понуђач може поднети само једну понуду, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла. Уколико на кат. парцели која се нуди постоји сусвојина понуду може поднети један од сувласника под условом да поднесе изјаву дату по кривичном и материјалном одговорношћу да је овлашћен да у име осталих сувласника поднесе понуду и у њихово име.

VIII Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања огласа у листу „Напред“ и на званичном web сајту општине Осечина.

IX Понуде се могу достављати препорученом поштом или преко писарнице Општинске управе Осечина у затвореној коверти на којој назначити „ПОНУДЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО ОСЕЧИНА – не отварај, на адресу Општинска управа Осечина – Одељење за комунално – стамбене послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, ул. Карађорђева бр. 78, 14253 Осечина. На задњој страни навести назив и адресу понуђача.

X Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у разматрање.

XI Отварање понуда извршиће се 12. новембра 2018. године у 12 часова у згради Општинске управе Осечина, Карађорђева бр. 114, Осечина, други спрат, соба бр. 19.

XII По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијим понуђачем биће закључен уговор.

Исплата купопродајне цене извршиће се у три једнаке рате и то прва рата у року од 15 дана од дана закључења уговора, друга рата најкасније до 31. јануара 2019. године, а трећа рата најкасније до краја 2019. године.

Заинтересована лица могу извршити увид у извод из Плана генералне регулације насељеног неста варошица Осечина – „ЗОНА ИНДУСТРИЈА“ у згради Општинске управе Осечина, ул. Карађорђева бр. 114, други спрат соба број 19, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда, а све детаљније информације везане за прибављање наведеног земљишта могу се добити на тел: 014/451-311.

Scroll To Top