ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге
Подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге

Подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге

О Б А В Е Ш Т Е Њ  Е

за подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге

          Дана, 26. новембра 2013. године, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА, донела је Одлуку о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Осечина.

Овом Одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за обвезнике који не воде  пословне књиге, за сву мовину (непокретности) која је предмет опорезивања порезом на имовину.

Непокретности се разврставају у следеће групе:

1) грађевинско земљиште (површине преко 10 ари ),

2) пољопривредно земљиште (површине преко 10 ари),

3) шумско земљиште ( површине преко 10 ари ),

4) станови,

5) куће за становање,

6) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности,

7) гараже и гаражна места.

Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, дужни су да до 31. марта

2014. године, поднесу пореске пријаве за сву имовину (непокретности) на територији општине Осечина, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013. године.

Обвезник који не поднесе пореску пријаву у складу са Одлуком, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

 

У складу са наведеном Одлуком, грађани Осечине дужни су да у наведеном периоду поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности, ако су власници, закупци, корисници или држаоци горе наведених непокретности.

За сваку непокретност подноси се пореска пријава посебно; што значи да ће порески обвезник поднети онолико пореских пријава колико има непокретности.

Приликом подношења пореских пријава, обвезници пореза на имовину, треба да приложе копију документа о стицању права на непокретностима (нпр. купопродајни уговор, решење о наслеђивању, уговор о поклону, уговор о замени, уговор о закупу стана или стамбене зграде,  употребну дозволу, лист непокретности из Катастра непокретности и сл.) .

Пореске пријаве се подносе у Општинској управи Осечина-Служба пореске администрације, Карађорђева 114, сваког радног дана од 7 и 30 до 15 и 30 часова, на прописаном обрасцу ППИ-2.

Обвезници са територије Пецке пореске пријаве могу подносити и у месној канцеларији Пецка.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Scroll To Top