VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić’
PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić’

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić’

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-29/2019
Dana:22.07.2019.
OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 19.07.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke” dostavljamo vam sledeće:

 

1.PITANJE: U delu 2) Finansijski kapacitet između ostalog kao uslov ste naveli:

da je bonitet ponuđača za period (2016., 2017. i 2018.) skoringom ocenjen kao veoma dobar „BB“ ili bolji;

Uobičajena forma Skoring izveštaja koji se dobija od APR se odnosi na period od 5 godina, a kako ste vi tražili izveštaj za 3 godine, molimo vas da nam odgovorite da li je u pitanju štamparska greška i da li je prihvatljivo priložiti skoring izveštaj za 5 godina?

 

 ODGOVOR:  Konkursnom dokumentacijom je predviđeno da je potrebno da ponuđač dostavi izveštaj o bonitetu Centra za bonitet (Obrazac BON-JN) Agencije za privredne registre, koji mora da sadrži: statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine, pokazatelje za ocenu boniteta za prethodne tri obračunske godine (2016., 2017. i 2018.). To znači da je  prihvatljivo da se priloži skoring izveštaj za 5 godina.

 

  1. PITANJE: Ukoliko ponuđač ne stigne da dobije bonitet (BON-JN) i bonitetnu ocenu – Skoring izveštaj za 2018. godinu od APR-a do momenta predaje ponude, s obzirom na to da se na obradu godišnjeg izveštaja može čekati duže od 30 dana, da li je prihvatljivo da se  umesto boniteta (BON-JN) i ocene boniteta – Skoring izveštaja koji obuhvata 2018. godinu dostaviti Skoring izveštaj koji obuhvata period od 2013-2017 godine koji je ocenjen sa “BB” ili bolji, BON-JN za period koji obuhvata

2015-2017 godinu i bilans stanja i bilans uspeha za 2018. godinu?

 

ODGOVOR: Ukoliko Izveštaj o bonitetu Centra za bonitet (Obrazac BON-JN) ne sadrži podatke za 2018. godinu, dostaviti Bilans stanja i Bilans uspeha za 2018. godinu.

 

 

3.PITANJE: Vezano za kadrovske kapacitete, molimo vas za informaciju da li će biti prihvatljivo ukoliko jedno lice poseduje više licenci, odnosno da li će biti prihvatljivo  da lice koje će biti imenovano za odgovornog projektanta bude imenovano i za odgovornog izvođača radova? Ukoliko nije prihvatljivo molimo Vas da nam obrazložite zašto nije prihvatljivo.

 

ODGOVOR: Ne postoji zakonsko ograničenje da lice koje je imenovano za odgovornog projektanta  ne bude i imenovano za odgovornog izvođača radova.Jedini potreban uslov da lice poseduje uz licencu odgovornog projektanta i važeću licencu odgovornog izvođača radova (dokaz da mu nije oduzeta licenca u vidu fotokopije potvrde važnosti licence).

 

4.PITANJE: –  Prema Zakonu o radu, Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, lica angažovana od strane poslodavca – Rad van radnog vremena, po ugovoru o dopunskom radu (član 202. ZOR) koja ostvaruju naknadu o dopunskom radu nisu obveznici plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, budući da su lica već obveznici plaćanja ovih doprinosa po osnovu zaposlenja kod drugog poslodavca. S tim u vezi lica zaposlena po osnovu ugovora o dopunskom radu ne poseduju “M obrazac- prijava, promena i odjava obaveznog socijalnog osiguranja”.

Kako ste u Konkursnoj dokumentaciji u delu 4) Kadrovski kapacitet, Dokazi, tačka v),  kao dokaz o radnom angažovanju naveli da je uz fotokopiju ugovora o delu / ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili drugog ugovora o radnom angažovanju potrebno dostaviti i “odgovarajući M obrazac u skladu sa Zakonom o radu, odnosno zakonom o doprinosima iz obaveznog socijalnog osiguranja”, a kako navedeni dokument u skladu sa pomenutim zakonom u slučaju dopunskog rada ne postoji da li će biti prihvatljivo da se kao dokaz o radnom angažovanju dostavi samo kopija Ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu član 197-202?

 

ODGOVOR: Konkursnom dokumentacijom je predviđeno da se, kao dokaz o radnom angažovanju, za nosioce licenci koji nisu zaposleni kod ponuđača dostavlja ugovor – fotokopija ugovora o delu / ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili drugog ugovora o radnom angažovanju i odgovarajući M obrazac u skladu sa zakonom o radu, odnosno zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. To znači da ukoliko lica ne poseduju M obrazac kod poslodavca nije ga potrebno dostaviti. U tom slučaju, dostavlja se kopija Ugovora o radnom angažovanju van radnog odnosa.

 

5.PITANJE: U obrascu struktura cene dato je da se popuni sledeće:

B.

DISRIBUTIVNI TOPLOVOD SA TOPLOVODNIM PRIKLJUČCIMA

1.

CENOM OBUHVATITI SVE GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE I ELEKTRO RADOVE

komplet

1

2.

GRAĐEVINSKI RADOVI

komplet

1

3.

MAŠINSKI RADOVI

komplet

1

4.

ELEKTRO RADOVI – uzemljenje čeline konstrukcije za nošenje toplovoda preko reke

komplet

1

UKUPNO B:

Naše pitanje je da li treba popuniti tačku 1, obzirom da ona predstavlja zbir tačaka 2, 3, 4 i da li ukoliko se tačka 1 popunjava, istu ne treba uračunati u zbir polja u koloni „UKUPNO B“ ?

 

ODGOVOR: Ne treba popuniti tačku 1 već samo tačke 2,3 i 4 i prikazati ukupnu vrednost  radova u koloni „UKUPNO B“.

 

6.PITANJE: U obrascu struktura cene dato je da se popuni sledeće:

C.

TOPLOTNE PODSTANICE U GREJANIM OBJEKTIMA

CENOM OBUHVATITI SVE ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE I ELEKTRO RADOVE

komplet

1

1.

Paketna indirektna TP1 – 631 kW

komplet

1

2.

Paketna indirektna TP4 – 75 kW

komplet

1

3.

Paketna indirektna TP8 – 100 kW

komplet

1

4.

Paketna indirektna TP9 – 155 kW

komplet

1

UKUPNO C:

Naše pitanje je da li je potrebno popunjavati polja u koloni „CENOM OBUHVATITI SVE ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE I ELEKTRO RADOVE“ obzirom da ista predstavlja zbir tačaka 1, 2, 3 i 4 i ukoliko se ista popunjava da li u tom slučaju istu ne treba uzeti u zbir koji se popunjava u koloni „UKUPNO C“ ?

 

ODGOVOR: Ne treba popuniti polje u koloni „CENOM OBUHVATITI SVE ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE I ELEKTRO RADOVE već samo tačke 1,2,3 i 4 za izradu paketnih indirektnih podstanica (cenom treba obuhvatiti sve arhitektonsko-građevinske,mašinske i elektro radove) i prikazati ukupnu vrednost  radova  u koloni „UKUPNO C“.

 

7.PITANJE: U konkursnoj dokumentaaciji ste u delu Dodatni uslovi pod tačkom 4.

Kadrovski kapacitet, Dokazi pod tačkom d) naveli da je potrebno dostaviti fotokopije ličnih licenci iz oblasti zaštite od požara (uz svaku licencu) i da fotokopije licenci moraju biti overene pečatom imaoca licence i njegovim potpisom.

Kako Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovčašćenja nije propisano da postoji pečat za imaoca licenci A, B2, LT2 i LT3, samim tim pečat za nosioce licenci A, B2, LT2 i LT3 ne postoji. Molimo Vas das nam potvrdite da je u pitanju štamparska greška.

 

ODGOVOR: Potrebno je dostaviti fotokopije ličnih licenci iz oblasti zaštite od požara(uz svaku licencu) i da fotokopije licenci budu overene potpisom imaoca licence i eventualno pečatomvažeće licence koje imaoc licence poseduje ( ukoliko imaoc poseduje više licenci,dovoljno je izabrati jednu od njih).Kao validan dokument priznaće se i samo potpisana fotokopija lične licence od strane imaoca licence pošto ne postoji pečat za  imaoca licenci A,B2,LT2 i LT3.

S poštovanjem

OPŠTINA OSEČINA

predsednik

Dragan Aleksić

Scroll To Top