ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ
РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 10/13), Закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (”Службени гласник РС”, број 103/15), члана 7. Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину (”Општински службени гласник”, број 9/2019) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2020. годину, Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 22.05.2020. године доноси

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ПРЕКО ПОСЛОВНИХ БАНАКА У 2020. ГОДИНИ
за подручје општине Осечина

01. Предмет:

– Избор корисника средстава за суфинансирање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње преко пословних банака у 2020. години, у оквиру реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2020. годину, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољоивредне производње на подручју општине Осечина.

02. Програм мера:

Кредит се може користити за неку од следећих намена:
– воћарску производњу (нова механизација и све врсте нове опреме за воћарску производњу, набавку свих садница воћа од регистрованих произвођача -стандардни или сертификовани садни материјал и репроматеријал-гориво, ђубриво, семе, сред. за заштиту);
– ратарску и повртарску производњу (нова механизација и све врсте нове опреме за ратарску и повртарску производњу, пластеници, системи и опрема за наводњавање, копње бунара и уградња опреме, репроматеријал-гориво, ђубриво, семе, средства за заштиту);
– сточарску производњу (набавку основног уматиченог стада, товних грла и нове опреме за све врсте сточарске производње);
– постављање система за засенчивање, против-градних система и сл.;
– пољопривредне објекте у функцији примарне пољопривредне производње (објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување готових производа, стаје за гајење стоке и др.) у складу са пословном политиком банке;
– унапређење пчеларства;
– набавка друге механизације и прикључних машина и опреме.

03. Услови

Општи услови:

– кредит може бити одобрен за период од 12 месеци,
– максимални износ кредита је до 1.000.000, 00 динара за механизацију и до 500.000 динара за остале намене

Субвенцинисање камате се врши на следећи начин:

1) Номиналне камате стопе висине до 15% на годишњем нивоу суфинансирају се у износу до 99% укупног годишњег апсолутног износа камате.

2) Номиналне камате стопе висине од 15,1 % до 20,0% на годишњем нивоу суфинансирају се у износу до 90% укупног годишњег апсолутног износа камате.

3) Номиналне камате стопе висине од 20,1% и више на годишњем нивоу суфинансирају се у износу до 50% укупног годишњег апсолутног износа камате.

Посебни услови:

Право коришћења средстава по овом Програму имају физичка лица са подручја општине Осечина која се баве пољопривредном производњом и испуњавају следеће услове:

– да је подносилац захтева уписан у 2020. години као носилац или члан газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју општине Осечина у активном статусу;
– да подносилац захтева има пребивалиште на територији општине Осечина;
– да нема дуговања према локалној самоуправи општине Осечина;
– да му је одобрен кредит од стране пословне банке и има склопљен уговор са истом у периоду од 01.01.2020. године па до дана утрошка средстава планираних за ову врсту подстицаја;
– да је подносилац захтева измирио сва потраживања по основу пореског дуга према општинској управи Осечина;
– да није користио средства Републике Србије по истом основу у 2020. години;
– да је измирио све уговорне обавезе по било ком конкурсу општине Осечина за развој пољопривреде и рурални развој у протекле 3 године.

04. Потребна и обавезна документација уз пријаву:

Образац пријаве може се преузети у згради Општинске управе општине Осечина,
Карађорђева 114, Служба за пољопривреду, у времену од 800 до 1500 часова сваког радног дана.

Уз пријаву се на Конкурс прилаже следеће:

– Уговор о одобрењу кредита;
– План отплате кредита;
– Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2020. години;
– Фотокопија личне карте подносиоца захтева;
– Фотокопија картице наменског рачуна пословне банке;
– Потврда Општинске управе Осечина о измиреним пореским обавезама;
– изјаву носиоца/члана пољопривредног газдинства да није користио средства Републике Србије за исту намену у 2020-ој години.

05. Подносиоци захтева могу поступити по конкурсу од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Осечина и на веб страници општине www.osecina.com.

Предвиђени износ средстава за ову врсту подстицаја који је опредељен Буџетом општине Осечина и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Осечина за 2020. годину износи 500.000,00 динара.

Подносилац захтева је дужан да приликом потписивња уговора о додели средстава, достави копије готовинских и фискалних рачуна на име купљене робе или оверен уговор о купопродаји робе која је предмет инвестиције у вредности износа кредита.

Подносиоци захтева могу подносити пријаве са потребном документацијом за ову намену на писарницу Општинске управе Осечина на адреси Карађорђева 78.

Конкурс ће бити отворен до 10.06. 2020. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број: 060- 22 /2020 , дана 22 .05.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Драган Алексић с.р.

Scroll To Top