VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

Usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com
objavljuje

POZIV za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-17/2020, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : usluga stručnog nadzora na radovima na održavanju saobraćajne infrastrukture i izgradnje ulica i puteva, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71247000 – nadzor građevinskih radova
Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji
4) ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom,

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu kadrovskog kapaciteta i poslovnog kapaciteta

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 27.03.2020.godine do 12,30 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 27.03.2020. godine u 13,00 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 5(pet) dana od dana otvaranja ponuda

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

Scroll To Top