ВЕСТИ:
Почетна / јавне расправе / ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број : 501-4/2015

Датум :18.05.2015.год.

О С Е Ч И Н А

Општинска управа осечина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено коминалне послове у складу са чланом 10. став 7. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (Службени гласник број: 135/04 и 36/09) даје следеће

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носиоц пројекта Podgorina frucht d.o.o. из Осечине, улица Пере Јовановића Комирићанца бр: 27, поднела је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „Парног котловског постројења на биомасу“, чија реализација се планира на катастарској парцели број 4497, КО Осечина, на територији општине Осечина.

У спроведеном поступку донето је решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта и уз примену важећих техничких норматива и стандарда, као и услова заштите које су утврђене наведеним решењем, не очекују значајни негативни утицај на животну средину у току коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева, опису пројекта, локацији објекта, при чему је орган имао у виду нарочито локацију пројекта и прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи I и II пројеката за које је обавезна односно, за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење сваког радног дана од 8-9 часова, у просторијама Одељења за имовинско – правне послове, урбанизам и стамбено – комуналне послове, Општинске управе Осечина, улица Карађорђева бр: 114, други спрат, соба 21.

Заинтересована јавност, органи и организације у року од 10 дана од дана пријема Обавештења, могу доставити овом Одељењу своје мишљење о донетом решењу.

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОСЕЧИНА

Scroll To Top