ВЕСТИ:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
БРОЈ:171/2023
ДАТУМ:05.05.2023.
О С Е Ч И Н А

На основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017), члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. Гласник 18/10, 101/17, 113/17 -др. закон и 10/19), Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. Гласник РС“ бр. 44/2011), члана 63. Статута ПУ „Лане“ Осечина, Управни одбор Предшколске установе „Лане“ Осечина дана 05.05.2023. године, донео је одлуку да се распише:

К О Н К У Р С

за упис деце у Предшколску установу „Лане“ Осечина за радну 2023/2024. годину

Конкурс је отворен од 10.05.2023. године до 10.06.2023. године.

I

Расписује се Конкурс за упис деце у Предшколску установу „Лане“ Осечина за радну 2023/2024. годину.

Радном годином се сматра период од 01. септембра текуће до 31. августа наредне године.

II

УСЛОВИ КОНКУРСА

Установа у складу са својим могућностима, на захтев родитеља, односно другог законског заступника, након спроведеног Конкурса за упис деце врши упис за:

 1. Целодневни боравак, јаслена група-деца узраста од 1-2 године- 14 места
 2. Целодневни боравак, јаслена група-деца узраста од 2-3 године,
 3. Целодневни боравак, млађа васпитна група, деца узраста од 3-4 година,
 4. Целодневни боравак, средња васпитна група, деца узраста од 4-5,5 година,
 5. Целодневни боравак, старија васпитна група, деца узраста од 5,5-6 година,
 6. Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата ( у објекту установе и просторима при основним школама и месним заједницама на територији Општине Осечина), за децу обавезног припремног предшколског програма- рођени од 01. марта 2017. до 28. фебруара 2018.године.

Родитељи деце овог узраста дужни су да поднесу захтев за упис у четворочасовни припремни програм уколико дете већ није уписано у целодневни боравак. Установа је дужна да упише свако дете дорасло за упис у припремни предшколски програм.

III

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документа  коју подносиоци захтева прилажу за пријаве за целоднвни боравак :

Обавезна документација:

 1. Пријавни образац који се може преузети на порталу еУправа, сајту Општине Осечина https://osecina.com/ , сајту Предшколске установе „Лане“ Осечина https://lane.osecina.com/
 2. Извод из матичне књиге рођених за дете за које конкурише
 3. Деца запослених родитеља- потврда послодавца о радном статусу родитеља, односно MA образац, да су родитељи пријављени на обавезно осигурање код послодавца
 4. Деца редовних студената- потврда факултета о редовно уписаној години студија

Додатна документација:

Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља:

– Фотокопија пресуде о разводу брака;

– Умрлица за другог родитеља.

 1. деца без родитељског старања:Решење надлежног Центра за социјални рад;
 2. деца са сметњама у психофизичком развоју:мишљење Интерресорне комисије;
 3. деца корисника новчане социјалне помоћи – Решење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну помоћ;
 4. деца тешко оболелих родитеља– Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља;
 5. пензионери– Решење или последњи чек
 6. лица на одслужењу казне– Потврда казнено – поправне установе.
 7. За утврђивање категорије “трећег и сваког наредног детета“,само уколико су деца из различитих бракова, треће дете се рачуна према рођењу мајци.  У том случају неопходно је донети изводе из матичне књиге рођених за сву децу.

Документа  која подносиоци захтева прилажу за пријаве за припремни предшколски програм у трајању од 4 сата :

 1. Попуњен образац захтева
 2. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се конкурише
 3. Доказ о здравственом прегледу детета за упис у припремни предшколски програм (доставља се васпитачу првог дана почетка радне године)

Додатна документација- уколико деца припадају некој од следећих категорија

 • Деца са сметњама у психофизичком развоју (доказ- Мишљење надлежне Интерресорне комисије или пратећа лекарска документација референтних установа)
 • Деца којима је одложен полазак у школу (Мишљење Интерресорне комисије о одлагању поласка у школу за радну 2023/2024. годину)

IV

ПРЕДАЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

А) Електронским путем

Захтев за упис детета може се поднети електронским путем, као родитељ, односно други законски заступник на јединственом обрасцу који можете преузети на порталу eUprava – еVrtiĆ (www.euprava.gov.rs ), почев од 10.05.2023. године.

За овако поднете пријаве запослени у предшколској установи ће прибавити податке из матичне књиге рођених, податке о тренутном радно-правном статусу родитља, који су садржани у Матичној књизи, Бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања и бази Министарства унутрашњих послова, увидом у исте, тако да родитељи/ други законски заступник не прибавља ова документа уколико је дао сагласност (заокруживањем понуђених одговора у Захтеву).

Уколико подносилац захтева није дао сагласност, заокруживши „НЕ“, запослени у установи у обавези је да информише подносиоца, путем портала о обавези достављања документације.

Достава овабезне и допунске документације врши се у конкурсном року, тако што се сва документација скенира или фотографише и проследи на адресу pu.lane.osecina@gmail.com.

Уколико родитељ електронским путем поднесе само захтев, и након обавештења не допуни тражена документа, захтев ће се сматрати непотпуним.

Б) Лично (у Управи ПУ „Лане“ Осечина)

Затев за упис детета може се преузети и на сајту Општине Осечина,  https://osecina.com/ ,Сајту Предшколске установе „Лане“ Осечина https://lane.osecina.com/ ,и исти заједно са обавезном и пратећом документацијом предати, у Управи установе, Хајдук Вељкова бр. 6, радним данима од 8-14 часова.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

Захтеве родитеља који конкуришу на слободна места у вртићу бодује Комисија за пријем деце, у циљу утврђивања приоритета уписа, у складу са Критеријумима дефинисаним Правилником о условима за пријем деце у Предшколску установу „Лане“ Осечина.

Разматраће се само потпуна документација која је у складу са условима Конкурса.

Резултати Конкурса биће објављени у року од 8 дана од истека рока за предају документације, на Огласној табли у Предшколској установи „Лане“ Осечина и на фб страници Предшколска устанва „Лане“.

Родитељ може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, поднети приговор Управном одбору установе у периоду од  8-14 часова.

Деца која нису примљена у установу у текућој радној години, налазе се на листи чекања за наредну годину.

Ако током радне године дође до исписивања деце из установе, примају се деца по редоследу са листе чекања.

Коначне листе примљене деце за радну 2023/2024.годину биће објављене на Огласној табли у Предшколској установи „Лане“ Осечина и на фб страници Предшколска устанва „Лане“ најкасније до 15.07.2023. године.

Потписивање Уговора са родитељима/старатељима чија су деца примљена у вртић обавиће се у периоду од 15. до 30.августа 2023.године у Предшколској установи „Лане“ Осечина.

За све додатне информације можете се обратити на број 014/451-284, у времену од 8-14 часова, или путем мејла pu.lane.osecina@gmail.com.

Председник Управног одбора

Сузана Глигорић

Odluku o raspisivanju konkursa za upis dece 2023-2024
Konkurs za upis dece 2023-2024(1)

Scroll To Top