ВЕСТИ:
Почетна / вести / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 060-57/2023
Дана: 27.11.2023.
Осечина

Obrazac 1_Prijava na javni konkurs

Obrazac 2_Predlog programa ili projekta

Obrazac 3_Predlog budžeta

Obrazac 4_Izjava

У складу са чл. 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон ), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15), Одлуке о буџету општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 12/2020) и Правилника о начину финансирања активности удружења на територији општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 11/2018, 1/2021), Привремени орган општине Осечина на седници одржаној дана 27.11.2023. године донело је Решење, расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ

Члан 1.

Расписује се Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма или пројеката удружења у 2023. години за следеће области:

  • Цркве и верске заједнице (укупно расположива средства у износу од 200 00,00 рсд).

Члан 2.

Јединица организације, односно удружење може поднети више пријава на јавни конкурс, а средства из буџета може добити за један програм активности.

Члан 3.

Учесници јавног конкурса могу бити удружења:

  • која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009, 99/2011 – други закон и 44/2018 – други закон);
  • која су регистрована на територији општине Осечина и своју активност реализују на територији општине Осечина;
  • која су директно одговорна за припрему и извођење програма;
  • која су поднела завршни извештај за претходну буџетску годину (уколико је удружење користило буџетска средства у претходној години);
  • која нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
  • која у последње две године правоснажном одлуком нису кажњавана за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу;
  • која нису у блокади рачуна, немају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Члан 4.

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2023. године.

Члан 5.

Предлагач програма/пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

1) образац 1_Пријава на јавни конкурс;

2) образац 2_Предлог програма или пројекта;

3) образац 3_Предлог буџета;

4) образац 4_Изјава да удружење испуњава све услове овог конкурса;

5) решење о упису у регистар код надлежног органа

6) статут удружења;

7) акт о партнерству и статут партнера (уколико је предвиђено партнерство).

Члан 6.

Kонкурсна документација, у једном штампаном и једном електронском примерку, доставља се у затвореној коверти са назнаком „Пријава на јавни конкурс из области ___________ (уписати назив области) – не отварати“ поштом или на писарници oпштинске управе Осечина, на адреси Карађорђева бр. 78, 14 253 Осечина.

Члан 7.

Конкурсна документација може се преузети на званичној интернет страници општине Осечина (www.osecina.com). Наведени обрасци морају бити попуњени електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације, односно удружења.             Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће бити разматране.

За додатне информације можете се обратити на телефон 014/451-311 локал 111.

Члан 8.

Поступак, оцену и предлог за финансирање пројеката пристиглих на јавни конкурс извршиће Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења на територији општине Осечина (у даљем тексту: комисија), именована од oпштинског већа општине Осечина.

Општинско веће општине Осечина, на предлог комисије, доноси Решење о износу средстава којим ће бити финансирани програми/пројекти.

Члан 9.

Конкурсну документацију поднети у року од 8 дана од дана објављивања у листу „Напред“ Ваљево.                                                            

Председник Привременог органа,

Никола Томић

Scroll To Top