ВЕСТИ:
Почетна / вести / ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2024. годину
ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2024. годину

ЈАВНИ КОНКУРС: За подношење годишњих програма за 2024. годину

Спортски савез Осечина
Карађорђева 78
14 253 Осечина
Број: 66-1-2/2023
Датум: 28.11.2023. године

Predlog godisnjeg programa_2024

На основу члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински службени гласник“ бр. 11/2018), Спортски савез Осечина расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

За подношење годишњих програма за 2024. годину

  1. Учесници јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Осечина за 2024. годину намењених пројектним активностима спортских организација (у даљем тексту : јавни конкурс) могу бити организације и удружења која су регистрована на територији општине Осечина и своју активност реализују на територији општине Осечина, и која су уписана у регистар код надлежног органа. Спортска организација, односно удружење, може поднети више пријава на јавни конкурс, а средства из буџета може добити за један програм активности.
  2. Пријаве на јавни конкурс подносе се на посебном обрасцу, у канцеларији број 10 Општинске управе Осечина у којој се налази седиште Спортског савеза Осечина, на адреси ул. Карађорђева 78, 14253 Осечина, или на писарници Општинске управе, или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком:
СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА

“Не отварати – пријава на јавни конкурс за одобравање и финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина за 2024. годину

Назив и адреса подносиоца пријаве на јавни конкурс:________________________________

Контакт особа:____________________________

 

Уз пријаву на јавни конкурс учесник истог подноси:

а) предлог пројекта,

б) оверене изјаве и прилоге из предлога пројекта,

в) доказ да рачун  спортске организације/удружења није у блокади,

г) решење о упису у регистар код надлежног органа.

  1. Наведени обрасци морају бити попуњени електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације, односно удружења. За преузимање поменутих образаца контактирати Спортски савез Осечина на телефон 014 / 451 – 311 локал 10, или на e-mail: sportskisavezosecina@gmail.com, или на интернет презентацији општине Осечина (www.osecina.com). Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће бити разматране.
  2. Поступак, оцену и предлог о финансирању предлога пројеката пристиглих на јавни конкурс извршиће Комисија за доделу средстава спортским организацијама именована од Председника општине Осечина. Решење о додели средстава доноси општинско Веће општине Осечина.
  3. Конкурсну документацију поднети у року од 15 дана од дана објављивања у листу „Напред“.

 

Спортски савез Осечина

Scroll To Top