VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog centra u Osečini
Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog centra u Osečini

Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog centra u Osečini

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca

SPORTSKI CENTAR OSEČINA

Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 18/18)

1.Naziv i adresa internet stranice naručioca: opštine Osečina, Karađorđeva 78, www.osecina.com

  1. Vrsta naručioca: javna ustanova

3.Vrsta postupka javne nabavke : javna nabavka male vrednosti

4.Produženje roka za podnošenje ponuda

5.Predmet javne nabavke : Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sportske hale u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45262700 – adaptacija zgrada;

6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki : 05.04.2018.godine.

7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 19.04.2018.godine.

8.Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda do 25.04.2018.godine do 12,00 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije :konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 25.04.2018.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Sportski centar Osečina, Bolnička 1/1, Osečina sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku broj 18/18- Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji sportske hale u Osečini, radovi,–NE OTVARATI“

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 25.04.2018. godine sa početkom u 12,30 časova u prostorijama Sportskog centra Osečina, Bolnička 1/1 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 10 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13.Osoba za kontakt : Dragan Perišić 014/451-922 , 064/8136896 i 065/8570996, e-mail: scosecina@yahoo.com

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. i 131b. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Sportski centar Osečina, osecina.com

objavljuje

 

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 18/18, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog centra u Osečini, radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45262700 – adaptacija zgrada;

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Sportskog centra Osečina www.osecina.com

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Sportski centar Osečina, Bolnička 1/1, svakog radnog dana od 8,00 časova do 15,00 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 23.04.2018. godine do 12 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 23.04.2018. godine u 1230 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Sportski centar „Osečina“, Bolnička 1/1.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 10 (deset) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti od Dragana Perišića, Sportski centar „Osečina“, od 8,00 do 15,00 časova , 065/ 8570996 (tel), scosecina@yahoo.com (mejl) , www.osecina.com

SC konkursna dokumentacija – izmene

SC konkursna dokumentacija – izmene

 

OPŠTINA OSEČINA

SPORTSKI CENTAR

Broj:18/18

Dana:19.04.2018.

OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

 U vezi sa zahtevom od 18.04.2018. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku rekonstrukcija-dogradnja sportske hale u Osečini dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:“Da li u pogledu ispunjenosti dosatnih uslova za poslovni kapacitet moramo dostaviti sve strane ugovora i okončanih situacija ili samo prvu i poslednju stranu istih?

 ODGOVOR: “ potrebno je dostaviti sve strane ugovora a kod okončanih situacija samo prvu i poslednju stranu.“

S poštovanjem

SPORTSKI CENTAR OSEČINA

direktor

Dragan Perišić

OPŠTINA OSEČINA
SPORTSKI CENTAR
Broj:18/18
Dana:20.04.2018.
OSEČINA
PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

 U vezi sa zahtevom od 12.04.2018. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku rekonstrukcija-dogradnja sportske hale u Osečini dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:“proverom na portalu javnih nabavki i uvidom u izmenu plana javnih nabavki koji ste usvojili dana 15.03.2018. godine ustanovili smo da se u navedenoj aktuelnoj izmeni plana plana javnih nabavki ne nalazi javna nabavka “ izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Sportskog centra u Osečini“ .Na osnovu čl.51.stav3.Zakona o javnim nabavkama navedeno je da Plan javnih nabavki, izmene i dopune plana naručilac objavljuje na portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana donošenja. Prema navedenom članu zakona u obavezi ste da svaku izmenu i dopunu plana javnih nabavki objavite na portal. Molimo vas da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvršite izmenu i dopunu plana javnih nabavki i objavite na portalu javnih nabavki.

 ODGOVOR: Sportski centar Osečina imao je tehnički poblem sa mrežom i domenom i predmetnu izmenu plana nije mogao zbog istih objaviti te je javna nabavka objavljena na portalu javnih nabavki opštine Osečina. Tehnički problemi su otklonjeni danas 20.04.2018. godine i predmetne izmene Plana javnih nabavki će biti objavljene.“

S poštovanjem

SPORTSKI CENTAR OSEČINA

direktor

Dragan Perišić

Scroll To Top