VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJA o zaključenim ugovorima
OBAVEŠTENJA o zaključenim ugovorima

OBAVEŠTENJA o zaključenim ugovorima

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada elaborata hitnih radova na regulaciji reke Pecka (km 1-165-km 1+630), usluge, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-33/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-33/2017 sa HG “Hidro grupa“ d.o.o. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.10 z/I/p.p 8, matični broj 20263644, PIB 104887158

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 310.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena jedinična cena u iznosi  390.000,00 din. bez PDV-a, a najniža ponuđena jedinična cena iznosi 310.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 07.12.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 15.12.2017. godine.

Ugovor je zaključen do izvršenja usluge i predaje dokumentacije.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke nabavka građevinskog materijala, dobra, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-32/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-32/2017 sa “Marić komerc“ d.o.o. Osečina, Braće Nedić 47,  matični broj 17210980, PIB 101598543

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 316.024,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 2 ponude.

Najviša ponuđena jedinična cena u iznosi  368.166,38 din. bez PDV-a, a najniža ponuđena jedinična cena iznosi 316.024,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 07.12.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 19.12.2017. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje dobara.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada izrada rampe za prelazak preko nasipa reke Pecka, radovi, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-34/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-34/2017 sa HG “Hidro grupa“ d.o.o. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br.10 z/I/p.p 8, matični broj 20263644, PIB 104887158

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 491.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena jedinična cena u iznosi  581.700,00 din. bez PDV-a, a najniža ponuđena jedinična cena iznosi 491.000,00 din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 07.12.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 15.12.2017. godine.

Ugovor je zaključen do izvršenja radova.

Scroll To Top