VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Javne nabavke nabavka sadnica za pošumnjavanje
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Javne nabavke  nabavka sadnica za pošumnjavanje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Javne nabavke nabavka sadnica za pošumnjavanje

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke nabavka sadnica za pošumnjavanje, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-31/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-31/2018 sa ponuđačem “Micelini“ d.o.o. Valjevo, ul.Rajkovačka 17, matični broj: 06240178, PIB 10706240178

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 249.956,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 330.100,00 dinara, a najniža iznosi 249.956,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 05.11.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 14.11.2018. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje dobara.

Scroll To Top