VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / PROGRAM STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI
PROGRAM STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI

PROGRAM STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), člana 70. Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br.12/12 i 20/13) a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Osečina br. 060-18/2015


OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2015. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

  • do 12 meseci za pripravnike sa 180 ili 240 ESPB bodova

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu opštine Osečina www.osecina.com   oglasnoj tabli Opštinske uprave Osečina i oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse opština Osečina:

  1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od: 14 000,00 dinara za lica sa 180 ili 240 ESPB bodova
  1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
  2. snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita do visine jednomesečne novčane pomoći.

zahtev za stručnu praksu

JAVNI POZIV-STRUČNA PRAKSA 2015

Scroll To Top