ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи (page 51)

Архива из : јавне набавке и огласи

ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКИХ ЕЛАБОРАТА ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋА ОШТЕЋЕНИХ КЛИЗИШТЕМ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-40/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је израда геомеханичких елабората за ... Read More »

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com oбјављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-39/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка материјала за канализациону ... Read More »

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

На основу члана 6. и 7 а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) и члана 12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“, број 7/2008 и 6/2015), Скупштина општине Осечина на седници одржаној дана 23.11.2015. ... Read More »

ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ИНТЕРНИ ПЛАН и ПРАВИЛНИК

INTERNI PLAN (word) INTERNI PLAN (pdf) PRAVILNIK (word) PRAVILNIK (pdf) Read More »

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ САДНИЦЕ ШЉИВА

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-36/2015 Број одлуке: 404-36/2015 Датум: 12.11.2015. године   На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу “Калем ... Read More »

Набавка саднице шљива

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012) Општинска управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке, број ЈН404-36/2015, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка саднице шљива, добра, ознака из општег ... Read More »

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

На основу члана 16. и 17.Закона о заштити узбуњивача (“Службени гласник РС“ број 128/2014) и члана 77. Статута општине Осечина ( “Општински службени гласник“ бр.7/08) члана 25. Одлуке о организацији општинске управе општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) начелник Општинске управе општине Осечина доноси : ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА, ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2015/2016. години

превоз путника

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Општинска управа Осечина Адреса наручиоца: Карађорђева 78, 14253 Осечина Интернет страница наручиоца : www.osecina.com Врста наручиоца: Локална самоуправа Врста поступка јавне набавке: отворени поступак Врста предмета: услуге Опис предмета набавке: Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина, у школској 2015/2016. ... Read More »

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Додела бесповратних средстава за купљену нову пољопривредну механизацију и опрему у износу од 30 %, односно до 200.000,00 динара (умањен за износ ПДВ-а), а за пољопривредна газдинства са маргиналних подручја (Скадар, Драгодол и Царина) у износу од 40% од вредности купљене опреме и механизације односно до 300.000,00 динара (умањен за ... Read More »

Поправка и санација последица елементарних непогода

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама(“Службени гласник РС“ бр.124/2012) Комисија за јавну набавку доноси ОДЛУКУ У делу II конкурсне документације за јавну набавку мале вредности поправка и санација последица елементарних непогода, бр.404-18/2015 од 22.04.2015. године, Спецификација радова, под ред.бр.2. речи “превоз и уградња ломљеног камена ø50 цм ≥“ мењају ... Read More »

Scroll To Top