ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина – издвојено одељење у Пецкој

Реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина – издвојено одељење у Пецкој

На основу  члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15,68/15)  и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-20/2019

ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа

ул. Карађорђева  број 78,   Осечина

 О б ј а в љ у ј е  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 У отвореном поступку јавне набавке : реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина – издвојено одељење у Пецкој

1.Наручилац: Општина Осечина, ул. Карађорђева бр.78, Осечина,  интернет адресa www.osecina.com позива све заинтересоване понуђаче  да поднесу понуду за јавну набавку реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој

2.Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе, општина Осечина

3.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

4.Предмет набавке: реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој

 Ознака из општег речника набавки:  45454000-радови на реконструкцији

5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Релативан значај  сваког наведеног критеријума  биће наведен – појашњен у конкурсној документацији.

6.Начин преузимања конкурсне документације: на интернет адреси www.osecina.com или на Порталу јавних набавки.

  1. 7. Адреса: Општина Осечина, Карађорђева број 78, Осечина, на интернет адреси osecina.com

8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до дана 13.05.2019. до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  реконструкција термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој – НЕ ОТВАРАТИ“. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (недеља,  државни празник) као последњи дан  истека  рока сматраће се први следећи радни дан до 12,00 часова. Понуда се подноси у затвореној,  запечаћеној коверти, на напред наведену адресу  наручиоца или предаје лично на писарници Општинске управе Осечина. На полеђини коверте навести податке  о понуђачу са тачном адресом, бројем телефона-факса и именом особа за контакт. Понуда мора бити  попуњена  на  оригинал обрасцу  из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски,  у просторијама општине Осечина, на дан истека рока за подношење понуда, односно дана  13.05.2019. године са почетком у  12 часова и 30 минута.

  • Понуђачи при отварању понуда морају комисији предати писмено овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.

10.Услови под којим понуђачи могу учествовати у поступку јавне набавке: Право учешћа  у поступку има домаће или страно правно или физичко лице ( у даљем тексту: понуђач)  које  поднесе доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама.

Уз понуду и доказе из члана 77. Закона  о јавним набавкама понуђач има обавезу да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора бити  у целини припремљена у складу са овим позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом .

11.Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети  у објективно најкраћем  могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.

  1. 12. Остали подаци:

Понуда  са варијантама није дозвољена.

  • Понуда треба да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
  • Незатворене, непотпуне и неблаговремене поднете понуде неће бити разматране.
  • Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 014/451-158, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

konkursna dokumentacija(pdf)

konkursna dokumentacija

Scroll To Top