ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Финансирање активности удружења
Финансирање активности удружења

Финансирање активности удружења

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

1. Учесници јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Осечина за 2014 годину намењених пројектним активностима удружења грађана (у даљем тексту : Јавни конкурс) могу бити организације и удружења која су регистрована на територији општине Осечина или своју активност реализују на територији општине Осечина  и уписана у регистар код надлежног органа.

Јединица организације , односно удружење може  поднети више пријава на Конкурс, а средства из буџета  може добити за један програм активности.

2. Пријаве на  Јавни конкурс подносе се на посебном обрасцу , на писарници Општинске управе општине Осечина, која се налази на адреси ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком :

ОПШТИНА ОСЕЧИНА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

“Не отварати-пријава на Јавни конкурс за финансирање активности  удружења грађана за 2014 годину   (програми од јавног интереса, у области спорта, цркава и верских заједница)

 

Назив и адреса подносиоца пријаве на Јавни конкурс:________________________________

Контакт особа:____________________________

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:

  •  пријава на Јавни конкурс
  •  предлог пројекта
  • предлог буџета предметног пројекта
  • оверену изјаву о прихватању  обавезе реализације пројекта
  • решење о упису у регистар код надлежног органа

3. Образац пријаве на Јавни конкурс, образац предлога пројекта, образац предлога буџета предметног пројекта, изјаву о прихватању  обавезе реализације пројекта могу се преузети  на званичној интернет страници Општине Осечина www.osecina.com наведени обрасци морају бити читко попуњени , електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације односно удружења.Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.

4. Поступак, оцену и одлуку о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисија за доделу средстава удружењима грађана именована од Општинског већа општине Осечина.

5. Конкурсну документацију поднети у року од 15 дана од дана објављивања у листу “Напред“ Ваљево

Конкурсна документација (download)

Scroll To Top