VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 37 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015), Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu, Lokalnog akcionog zapošljavanja za 2017 godinu i  člana 6. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (”Opštinski službeni glasnik”, broj 10/2016), Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 06.10.2017. godine, raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2017. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE


Zahtev za stručnu praksu –  zahtev za strucnu praksu 2017 – Zahtev za stručnu praksu


Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi  sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

 • do 12 meseci za pripravnike sa 180 ili 240 ESPB bodova

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.

Javni poziv za realizaciju programa Stručna praksa u 2017. godini sprovodi Opštinska uprava opštine Osečina.

 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse opština Osečina:

 1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
 • 000,00 dinara za lica sa 180 ili 240 ESPB bodova
 1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
 2. snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita do visine jednomesečne novčane pomoći.

 

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo učešća u realizaciji programa stručna praksa može ostvariti poslodavac pod uslovom:

 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
 • da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;
 • da ima najmanje jedno zaposleno lice;
 • da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe koje:
  • ima 180 ili 240 ESPB bodova
  • nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita
  • u periodu od šest meseci pre podnošenja Zahteva nije bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca
 • da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:
  • ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i pripravnik i
  • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.

Opština Osečina u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Opštinske uprave Osečina
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave
 • izvod iz zakona/opšteg akta/ izjava poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;
 • radna biografija mentora na propisanom obrascu Opštinske uprave Osečina;

Opštinska uprava Osečina zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

Način podnošenja zahteva:

Zahtev za učešće u programu, podnosi se Opštinskoj upravi Osečina, Karađorđeva 78,Osečina, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u Opštinskoj upravi  Osečina ili preuzeti sa sajta www.osecina.com

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o sprovođenju programa stručna praksa donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Ukoliko je zahtev ѕa brojem lica na stručnoj praksi od strane poslodavaca,   isti ili jednak broju lica za koja je opština Osečina opredelila sredstva u tekućoj budžetskoj godini, bodovanje se ne vrši već Opštinsko veće opštine Osečina donosi odluku o zaključivanju ugovora sa poslodavcima. Ugovre sa poslodavcima, u ime opštine Osečina, overava Predsednik opštine.

Provera podnetih zahteva

Opštinska uprava Osečina proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Opštinska uprava Osečina zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: program osposobljavanja lica, kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavljanja delatnosti poslodavca.

Opštinska uprava Osečina zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši korekciju broja lica, u skladu sa raspoloživom sredstvima .

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse

Odluku o sprovođenju programa stručne prakse kojom se uključuje do 3  nezaposlena, donosi  opštinsko veće opštine  Osečina.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Opština  Osečina  i poslodavac u roku do 45 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

 • stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
 • osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
 • dostavlja Opštinskoj upravi Osečina  izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
 • dostavi Opštinskoj upravi Osečina izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
 • organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom,
 • izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
 • omogući Opštinskoj upravi Osečina kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
 • obavesti Opštinsku upravu Osečina o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja, izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja, koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom za preostalo vreme definisano ugovorom uvećanim za period sprovedene zamene.

VI OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu mogu se dobiti u Opštinskoj upravi Osečina,  telefon: 014/451-158 ili na sajtu www.osecina.com

Konkurs će biti otvoren otvoren do 23.10.2017. godine.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE OSEČINA

Broj:060-45/2017 od 06.10.2017. godine

OPŠTINSKO VEĆE
PREDSEDNIK
Dragan Aleksić

 

Scroll To Top