ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години

КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години

Образац 1 – пријава – буџет пројекта

Образац 1- Пријава за пројектно суфинасирање из области јавног информисања

Образац 2 – обрачун – наративни и финансијски извештај

Образац 2 – обрачун -финансијски извештај о реализацији пројекта

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности – de minimis („Службени гласник РС“ бр. 23/21),  Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Осечина за 2023. годину („Општински службени гласник”, бр. 8/22), и Решења о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години број 400-20-2/23, председник општине Осечина  расписује

      КОНКУРС

за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години

                                             I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Осечина; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Осечина за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години, опредељена су Одлуком о буџету општине Осечина за 2023. годину („Општиниски службени гласник“ број 8/22) у износу од 2.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 1.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције може поднети захтев  за суфинансирање највише до  80% вредности пројекта.

Учесник конкурса  за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до  50% вредности пројекта.

Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на  радију и интернет порталима, телевизији  средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности – de minimis („Службени гласник РС“ бр. 23/21), односно по правилима за државну помоћ мале вредности ( de minimis државна помоћ).

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Осечина;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Осечина.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
  • Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
  • Утицај и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађеносги и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
  • Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
  • Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
 1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
  • да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;
  • доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Осечина;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и језика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Напред“.

Датум објављивања Конкурса у  листу „Напред“ биће објављен на сајту Општине Осечина.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Осечина www.osecina.com  (Образац 1- пријава и Образац 1 – табела)

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 2. Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 3. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. Оверена изјава /сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);
 5. Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл),
 6. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције,
 7. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за производњу медијских садржаја

VI         ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у Комисији.

Уз предлог за чланове  Комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у  листу „Напред.“

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Осечина, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Осечина, ул. Карађорђева 78 , 14253 Осечина  са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Осечина у 2023. години”.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту општине Осечина www.osecina.com  и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 014/451 130.

 

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 400-20-2/2023

О С Е Ч И Н А                                                                              Председник Општине

Никола Томић, с.р.

Scroll To Top